โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจการจัดการคุณภาพองค์การกับประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF QUALITY MANAGEMENT AFFECTING EMPLOYEE’S JOB EFFECTIVENESS OF A PUBLIC UNIVERSITY)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  2) ศึกษาปัจจัยองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง จำนวน 300 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัยศึกษาจาก 40 ตัวแปร พบว่า มีค่าสถิติไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน เท่ากับ 0.842 และค่าสถิติไค-สแควร์ที่ใช้ในการทดสอบเท่ากับ 7946.553 ทำการสกัดด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า การจัดการคุณภาพองค์การมีองค์ประกอบทั้งหมด 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4) ทิศทางการปฏิบัติงาน 5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 8) สิ่งอำนวยความสะดวก 9) การทำงานเป็นทีม โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) ทิศทางการปฏิบัติงาน และ 4) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับ

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์องค์ประกอบ การจัดการคุณภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ


Abstract
      

The research aimed 1) to analyze of quality management factor of employee at public university and 2) to study factor affecting to job performance. The sample of this research was the academic staff and the academic support staff of public university. The sample in this study included 300 employees and cluster sampling method was applied. The data collection tool a questionnaire. The statistic tools used in data analysis were descriptive statistic, exploratory factor analysis (EFA) and multiple regressions.

The research results were collected from 40 variables which are found that the method of exploratory factor analysis that Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .842 and Statistical Chi-square = 7946.553. The finding revealed that the factors of the quality management of employee of public university were divided into 9 factors: 1) Participation, 2) Job efficiency, 3) Operation supporting, 4) Operation direction, 5) Job effectiveness, 6) Knowledge sharing, 7) Performance reporting, 8) Work equipment and 9) Team building. Factor affecting job performances were 1) Participation, 2) Job efficiency, 3) Operation direction and 4) Performance reporting.

Keywords:

Factor Analysis, Quality Management, Job Effectiveness, Employee of Public Universityอ่าน 558 ครั้ง ดาวน์โหลด 86 ครั้ง

Go to top of page