โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร (PERSONAL FINANCIAL PLANNING FOR RETIREMENT: A CASE STUDY OF THA SAI HOUSING COMMUNITY, BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร2)เพื่อเปรียบเทียบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณของประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร จำนวน 372 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณ คือ ด้านการกำหนดเป้าหมาย รองลงมา คือด้านการจัดสร้างแผนด้านการรวบรวมข้อมูลด้านการติดตามผลและปรับปรุงแผน และด้านการดำเนินการตามแผนตามลำดับ

2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนชุมชนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณในภาพรวมแตกต่างกัน

คำสำคัญ:

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล วัยเกษียณ


Abstract
      

The objectives of this study were as follows: 1) to study people financial planning for retirement of people at Tha Sai Housing Community, Bangkok and 2) to compare people financial planning for retirement of people at Tha Sai Housing Community, Bangkok as classified by individual attributes. A survey research method was employed using questionnaires as a research instrument to collect the data. The samples used in this study comprised of 372 persons of Tha Sai Housing Community, Bangkok. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics techniques. The research results were summarized as follows:

1) In an overall, people financial planning for retirement of people at Tha Sai Housing Community, Bangkok, were at medium level. In details, the highest average of components of people financial planning for retirement was Goal, followed by Role, Plan Creation, Data Collection, Follow and Improve Plan,  and Plan implementation, respectively. 

2) The results of the hypothesis testing reveal that in overall, people of Tha Sai Housing Community, Bangkok, who having different levels of age, levels of education and levels of income per month, had different levels of people financial planning for retirement.

Keywords:

Personal Financial Planning, Retirementอ่าน 347 ครั้ง ดาวน์โหลด 23 ครั้ง

Go to top of page