โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าของอุตสาหกรรมผ้าเบรคในประเทศไทย: กรณีศึกษา บริษัท เอส. ซี. เอช. อินดัสตรี จำกัด (IMPROVING EFFICIENCY IN INVENTORY AND WAREHOUSE OPERATIONS IN THAILAND’S BREAK PADS INDUSTRY: A CASE STUDY OF S.C.H. INDUSTRY CO., LTD.)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้เป็นการทำวิจัยในเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า โดยทำการศึกษาวิจัยโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผ้าเบรคแห่งหนึ่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าโดยทำการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 3 ด้านหลัก คือด้านการบริหารต้นทุน (Cost Management) ด้านเวลา (Lead Time) และ ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)

การศึกษาประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้านนี้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาของสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม และการศึกษานี้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 คลัง คือ 1. คลังสินค้าประเภทแผ่นเหล็กผ้าเบรค 2. คลังสินค้าประเภทสินค้าสำเร็จรูป และ 3. คลังสินค้าสารเคมี

ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้าทั้ง 3 คลัง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าได้ดังนี้

  1. คลังสินค้าประเภทแผ่นเหล็กผ้าเบรค การปรับปรุงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดต้นทุนได้รวม 2,398,960 บาท ลดเวลาการทำงานลงได้ 87.30% และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล 100%
  2. คลังสินค้าประเภทสินค้าสำเร็จรูป การปรับปรุงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดต้นทุนได้รวม 2,200,954 บาท ลดเวลาการทำงานลงได้ 60.98% และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล 100%
  3. คลังสินค้าประเภทสารเคมีการปรับปรุงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยลดต้นทุนได้รวม 2,310,000 บาท ลดเวลาการทำงานลงได้ 37.50% และมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล 100%

คำสำคัญ:

การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ 


Abstract
      

The objective of this study is to improve the efficiency in the inventory and warehouse operations in Thailand’s brake pads industry. The study has focused on the 3 major dimensions which are: Cost Management, Lead Time, and Reliability. The 3 major dimensions that used in this study are followed by the Bureau of Logistics, the Department of Primary Industries and Mine, the Ministry of Industry. The study has categorized the warehouse into 3 types which are:  1. Break Plate Warehouse, 2. Finish Goods Warehouse, and 3. Chemical Warehouse

The inventory and warehouse operations of the Company have improved as shown below.

  1. Break Plate Warehouse: costs have been reduced 2,398,960 Baht, operation time has been reduced 87.30%, and improves the reliability of information 100%
  2. Finish Goods Warehouse: costs have been reduced 2,200,954 Baht, operation time has been reduced 60.98%, and improves the reliability of information 100%
  3. Chemical Warehouse: costs have been reduced 2,310,000 Baht, operation time has been reduced 37.50%, and improves the reliability of information 100%

Keywords:

Inventory Management, Warehouse Management, Improving Efficiency, Automotive Industryอ่าน 547 ครั้ง ดาวน์โหลด 67 ครั้ง

Go to top of page