โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (NEEDS ASSESSMENT TO IMPROVE CLASSROOM MANAGEMENT COMPETENCIES OF TEACHERS IN SMALL SECONDARY SCHOOL)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก3) ประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน จำนวน 260 คน และครูหัวหน้างานวิชาการ จำนวน 260 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความต้องการจำเป็น (PNI modified)

 ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การกำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจและปรับลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน การสร้างวินัยเชิงบวก การเลือกกลยุทธ์การสอนของครูผู้สอนและการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก 2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมสภาพปัจจุบันครูผู้สอนมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ มากที่สุด และ 3) ลำดับความต้องการจำเป็นด้านการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก มากที่สุด คือ การกำหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติในชั้นเรียนของนักเรียน และน้อยที่สุด คือ การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

คำสำคัญ:

การประเมินความต้องการจำเป็น สมรรถนะ การจัดการชั้นเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก


Abstract
      

This research aimed to 1) study the classroom management components in small secondary school, 2) study the current state and desired state in classroom management of small secondary school teachers, and 3) assess needs of classroom management for  teachers in small secondary school. This study used research and development (R&D) process, there are 3 phases of this methodology. This research used Multi -Stage Random Sampling, the samples are 260 teachers and 260 head teachers of academic in small secondary school. The tools used in this study were structured interviews and questionnaires. The statistics used to analyze the data were means, standard deviation and modified priority needs index (PNI modified)

The results of this research revealed that 1) The elements of classroom management for small secondary schools are six main components: creating an atmosphere and environment  that suitable to student learning, classroom rules set up, creating motivation and reducing unwanted behaviors, the positive discipline creation, using the selection  of teaching strategies and the positive relationships creating. 2) The current state and desired state of teachers in small secondary schools showed that current state were at a high level and desired state were at the highest level. 3) The high test needs ranking of classroom management for teachers in small secondary schools was classroom rules set up and the lowest needs was the positive relationship creation.

Keywords:

A Needs Assessment, Competencies, Classroom Management, Small Secondary Schoolอ่าน 313 ครั้ง ดาวน์โหลด 24 ครั้ง

Go to top of page