โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่นในร้านค้าสมัยใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (MARKETING MIX THAT INFLUENCE THE DECITION-MAKING PROCESS OF BUYING JAPANESE RICE AT MODERM TRADE IN BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่นในร้านค้าสมัยใหม่ เก็บตัวอย่างจากผู้บริโภคที่ซื้อข้าวสารญี่ปุ่นในร้านค้าสมัยใหม่ จำนวน 400 คน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่นโดยเฉพาะในขั้นตอนด้านการรับรู้ความต้องการและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ นอกจากนั้นยังพบว่า กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวญี่ปุ่นในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลข่าวสารและด้านการประเมินผลทางเลือก

คำสำคัญ:

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจซื้อ ข้าวญี่ปุ่น ร้านค้าสมัยใหม่ 


Abstract
      

The purpose of the study was to determine marketing mix that influences the decision to buy Japanese rice in modern stores. Samples were 400 buyers who bought japanese rice in modern stores. Multiple regression analysis was use to test hypothesis.

The results showed that product strategy, pricing strategy, and distribution channels strategy have influenced the buying decision making process of japanese rice specific calls in step of need recognition and post purchase behavior. Moreover, the results showed that product strategy and distribution channels strategy influence the buying decision making process of japanese rice specific calls in step of information search and evaluation of alternative.

Keywords:

Marketing Mix, Buying Decision Making Process, Japanese Rice, Modern Stores อ่าน 404 ครั้ง ดาวน์โหลด 53 ครั้ง

Go to top of page