โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา

บทคัดย่อ
      

            ประเทศไทยกำลังพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาประเทศให้ไปสู่ยุคที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0”  

            คำถามที่น่าคิดก็คือ การศึกษาจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนประเทศไทย 4.0 นี้อย่างไร และประเด็นต่อมาคือ เราจะพัฒนาอย่างไรให้เป็น “การศึกษา 4.0” คำถามทั้งสองข้อนี้มีคำตอบให้แล้วในหนังสือ เรื่อง การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโสของวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นบรรณาธิการ

           เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง การศึกษาไทยในแต่ละยุค ตั้งแต่ การศึกษายุค 1.0 ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อยังชีพในวิถีชีวิตเกษตรกร การศึกษายุค 2.0 คือการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 5  และต่อมาเข้าสู่ยุคการศึกษา 3.0 คือการศึกษายุคเทคโนโลยี ยุคโลกาภิวัตน์ ส่วนยุคปัจจุบัน จะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปสู่ “การศึกษา 4.0” อันหมายถึง การศึกษาที่เน้นผลิตภาพ เน้นการคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือทำเพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นแปรเปลี่ยนเป็นผลผลิตของผู้เรียน การศึกษาในยุคนี้จะต้องสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ จึงจะเป็นพลเมืองที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” ได้ 

            นอกจากนี้ ยังเสนอความคิดเห็นว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จของประเทศไทย 4.0 คือการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้เป็นการศึกษาเชิงผลิตภาพอย่างแท้จริง และต้องร่วมมือกันทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เกิดเป็น school 4.0 (ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา) University 4.0 (ตั้งแต่ปริญญาตรี-ปริญญาเอก) Vocation4.0 (ตั้งแต่ปวช-ปวส.) ตอลดจนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ก็ต้องพัฒนาทักษะและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนด้วย โดยในหนังสือได้ยกตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 2 แห่ง ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มุ่งพัฒนานิสิตและนักศึกษาให้เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรม

            กล่าวได้ว่า “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” เล่มนี้ เป็นยิ่งกว่าหนังสือวิชาการ เพราะนอกจากเนื้อหาจะกล่าวถึงประเด็นที่สังคมกำลังสนใจแล้ว ยังมีแนวคิดข้อเสนอที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยและมีตัวอย่างที่เห็นได้จริง แม้จะเป็นหนังสือวิชาการแต่ก็ใช้ภาษาที่อ่านง่าย สมควรที่ผู้บริหารการศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้อยู่ในแวดวงการศึกษาทุกคนจะได้ซื้อหามาอ่านเพื่อนำไปพัฒนาสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้เป็น สถานศึกษา 4.0

            ด้วยคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่แปลกใจว่าทำไมหนังสือเล่มนี้มีคนสนใจอ่านกันมาก จนได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 ใน 3 เดือน

           

คำสำคัญ:


Abstract
      

Keywords:อ่าน 1139 ครั้ง ดาวน์โหลด 103 ครั้ง

Go to top of page