โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

อิทธิพลของบรรยากาศแห่งความสุขและความอัศจรรย์ภายในองค์การที่มีต่อความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกผูกพันของบุคลากร: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

บทคัดย่อ
      

               บรรยากาศแวดล้อมในองค์การมีความอิทธิพลต่อการเกิดความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกผูกพันของบุคลากร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ทำงานในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกจำนวน 747 คน จากบุคลากรทั้งหมด 894 คน 

               ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของของบรรยากาศแห่งความสุข (HAPPY Satisfaction Climate) มีเพียงสามด้านที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกพึงพอใจคือ ปัจจัยด้านความก้าวหน้า (Promotion) ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน (Associate) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Happy Office) สถิติแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = 0.637, p < 0.01) และบรรยากาศแห่งความอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดความผูกพัน (MAGIC Engagement Climate) มีเพียงสามด้านที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกผูกพัน คือ ปัจจัยด้านความสำคัญของงาน (Meaning) ปัจจัยด้านการมีอำนาจและตัดสินใจ (Autonomy) และปัจจัยด้านการเรียนรู้และเติบโต (Growth) สถิติแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (r = 0.726, p < 0.01)

คำสำคัญ:

บรรยากาศแวดล้อมในองค์การ ความพึงพอใจของบุคลากร ความผูกพันของบุคลากร 


Abstract
      

Organizational climate influences the level of employee satisfaction and employee engagement. The objective of this study was to explore the relationship between organizational climate and employee satisfaction feeling and employee engagement feeling. An organizational climate questionnaire was administered to a convenience sample of 747 employees from a population of 894 employees working in one state-owned enterprise in Thailand.

A stepwise multiple regression analysis was conducted and three dimensions of HAPPY satisfaction climate (Promotion, Associate and Happy Office) were found to influence employee satisfaction feeling. The results indicated a strong positive correlation (r = 0.637, p < 0.01). Three dimensions of MAGIC engagement climate (Meaning, Autonomy and Growth) were found to influence employee engagement  feeling. The results indicated a strong positive correlation (r = 0.726, p < 0.01).

Keywords:

Organizational Climate, Employee Satisfaction, Employee Engagementอ่าน 572 ครั้ง ดาวน์โหลด 41 ครั้ง

Go to top of page