โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

มองพนันฟุตบอล ผ่านเครื่องมือเศรษฐศาสตร์

บทคัดย่อ
      

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเกมพนันฟุตบอล2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความถี่และค่าใช้จ่ายในการเล่นพนันฟุตบอล และ 3) ศึกษาความยืดหยุ่นอุปสงค์ในการเล่นพนันฟุตบอลต่อรายได้ (Income Elasticity) รวมไปถึงอุปสงค์ที่คาดหวังต่อการเล่นพนันฟุตบอล (Gambling Pent-Up Demand)

               ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า 1) นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค โดยอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง นักศึกษาที่มีรายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นและรายจ่ายส่วนตัวลดลง มีโอกาสที่จะเล่นพนันฟุตบอลมากขึ้น 2) นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลที่มีรายจ่ายส่วนตัวในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มของการวางเงินเดิมพันต่อครั้งและความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่นักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น และนักศึกษาที่มีรายได้ส่วนตัวเพิ่มขึ้นจะมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลลดลง นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซด์รับแทงพนันจะวางเงินเดิมพันและมีความถี่ในการเล่นพนันฟุตบอลสูงกว่านักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลผ่านโต๊ะพนันบอล 3) หากประเทศไทยอนุญาตให้มีร้านรับแทงพนันฟุตบอลถูกกฎหมาย การเล่นพนันผ่านร้านรับพนันถูกกฎหมาย (อุปสงค์ที่คาดหวังหรือ Pent-Up Demand) ถือเป็นสินค้าบริการที่มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ต่ำ โดยหากรายได้นักศึกษาที่เล่นพนันฟุตบอลเพิ่มขึ้น 1 บาท นักศึกษาจะวางเดิมพันผ่านร้านรับพนันฟุตบอลถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น 0.40 บาท

คำสำคัญ:

เกมพนันฟุตบอล เว็บไซต์พนันฟุตบอล โต๊ะพนันบอล ความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้ อุปสงค์ที่คาดหวัง


Abstract
      

            The objectives of this research are: 1) to determine the characteristics of university students who participate in the football betting; 2) to examine the factors which affect the gambling frequency and the gambling expenditures on football betting; and 3) to investigate the income elasticity of demand for football betting and estimate the pent-up demand for legal football betting.

            The empirical results can be concluded that 1) most students who participate in football betting are male, living with their parents, and studying at the universities which are located in the rural areas. The increase of students’ personal income and the decrease of students’ daily expenditures lead to increase the opportunity of students’ football betting. 2) Students who have high daily expenditures will spend more and frequently gamble on football betting whereas students who have an increase in family’s income and personal income will have a low rate of football betting. However, students who bet through football gambling websites have a higher rate of gambling frequency and gambling expenditures than students who gamble with gambling operator (offline football betting). 3) The result of pent-up demand for legal football betting, with respect to the personal income, is positive and inelastic. It can be interpreted that if students’ personal income goes up 1 Baht, the expenditure on legal football betting, if the government legalises the football betting, will go up 0.40 Baht on average.

Keywords:

Football Betting, Football Gambling Websites, Football Gambling Operators, Income Elasticity of Demand, Pent-Up Demandอ่าน 611 ครั้ง ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

Go to top of page