โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การวิเคราะห์: ปัญหาข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารของสำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

บทคัดย่อ
      

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารของสำนักยุทธโยธาทหาร 2) ศึกษาปัญหาข้อเรียกร้องจากสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารและ 3) ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการในการเรียกร้อง โดยใช้แบบสอบถามจากโครงการก่อสร้างในสังกัดของ กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง (กองบัญชาการกองทัพไทย ) และผู้รับจ้าง จำนวน 40 คน สำหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษา ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารในภาพรวมมีสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ฐานะทางการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผนงาน การสำรวจและออกแบบ การควบคุมงาน ราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราดอกเบี้ย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของช่างผู้ควบคุมงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการบริหารงานก่อสร้างที่ดี ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบ คือ ด้านสภาพแวดล้อมบริเวณก่อสร้าง สถานที่ก่อสร้างคับแคบ เครื่องจักรดำเนินงานไม่สะดวก 2) ปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร เกิดจากแบบรูปและรายการประกอบมีความขัดแย้งกัน เพราะว่าสิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการละเอียด หากมีข้อขัดแย้งกัน หรือผู้รับจ้างพบว่าจะเป็นปัญหาในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปรึกษาและขอความเห็นต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างและเมื่อได้รับอนุมัติ แล้วจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้3) ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ ผู้จ้างและผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมกันเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา และตกลงไปในแนวทางเดียวกันซึ่งในการพูดคุยกันดังกล่าวของทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องไม่มีอคติต่อกัน ไม่อวดตัวว่าใครเก่งกว่าใคร ต้องเน้นการแก้ปัญหาที่แท้จริง จึงจะสำเร็จและทลายกำแพงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คำสำคัญ:

ข้อเรียกร้อง ความล่าช้าในการก่อสร้าง


Abstract
      

      The purpose of this research were to 1) investigate the causes of delays in the construction of the military buildings of office of civil engineering royal Thai Armed Forces Headquarters; 2) study the problems caused by delays in building construction; and 3) study the methods to resolve problem based on claim by questionnaire from construction projects under Royal Thai Armed Forces Headquarters. The sample was those involved directly in construction namely the employer (Thai Armed Forces Command) and the contractor for 40 persons. Percentage, frequency, mean, and standard deviation were applied to analyze and obtain the results.

      The results of research found that 1) the causes of the delay in the construction of the building as a whole were the internal factors include, financial status, personnel, management, planning, survey and design, control of construction, material prices and interest rates, knowledge, ability and experience of the supervisor due to lack of understanding of the regulations, the relevant laws and principles of good construction management. External factors are the main factors that affect the construction environment is construction site is cramped, the machinery is not easy to operate, 2) The problem of the delay in the construction of the building due to pattern and conflict composition. Because what appears in the form and detailed list if there is a conflict or contractor found to be a problem in the construction of the contractor consulted and asked for the opinion of the employer and when approved will be conducting construction, 3) The best advice to solve the problem is that the employer and the contractor should meet to work together to solve the problem. And agree in the same way that in the discussion of both sides must be no bias against each other. Do not boast that who is better must focus on solving the real problem to succeed and break the wall of the problem.

Keywords:

The Contractor Claim, Delays in Constructionอ่าน 607 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page