โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 322 โรงเรียน จำนวนผู้ให้ข้อมูล จำนวน 644 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  วิเคราะห์ผลด้วยสถิติพื้นฐานและเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ยังต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานในทุกด้าน 2) ปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมของอยู่ในระดับดี แต่การจัดทำแผน นิเทศ  กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล  และการมีส่วนร่วม ยังต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงาน และปัจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีมากที่สุด   ส่วนการสร้างความพึงพอใจให้นักเรียนและผู้ปกครองยังต้องปรับปรุงการดำเนินงาน และ 3) ปัจจัยทางบวกที่มีอิทธิพลทางตรงต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหาร  ความพร้อมของนักเรียน การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอน  ส่วนปัจจัยทางบวกที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหาร ความพร้อมของครูผู้สอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ คุณภาพของเครือข่าย  การวัดและประเมินผล และการมีส่วนร่วม โดยปัจจัยทางลบที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ คุณภาพของเครือข่าย และความพร้อมของนักเรียน ตามลำดับ

คำสำคัญ:

นโยบายการจัดการศึกษา การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนขนาดเล็ก


Abstract
      

This research is intended to 1. study policies of provision of satellite-based distance learning to small-sized schools 2. study the level of causal influential factors in the policies of provision of satellite-based distance learning to small-sized schools and 3. investigate influential factors in the policies of provision of satellite-based distance learning to small-sized schools under the supervision of  Office of  The Base Education Commission. Its sampling groups include administrators, teachers, learners and their parents in 322 schools 644 informants. Questionnaires was used to collect data. The survey uses the basic statistical analysis and the techniques of path analysis. Research results showed that:  1) All the policies of the provision of satellite-based distance learning amongst small-sized schools need to be improved 2) Primary factors the school administrators are availability of a good level. but the supervision plan for monitoring the distance education also needs to be improved. The process factors include management, learning activities, evaluation and appraisal as well as stakeholders’ participation are to be improved. The outcome factors include the school administrators’ and teachers’ satisfaction which are at the highest level. While the fulfillment of learners’ and their parents’ is shown to be increased. And 3) Positive factors that directly influence the distance learning television of a small-size school policy of  small schools are the readiness of the administrators, student readiness, management,  teaching activities, measurement and evaluation, participation of stakeholders, and satisfaction of administrators and teachers. Positive factors that indirectly influence the distance learning television of a small-size school are the readiness of the administrators, the availability of teachers, availability of media materials, quality of network, measurement and evaluation, and participation of stakeholders. Negative factors that directly and indirectly influence the distance education policy of small-size school are the quality of the network and student readiness, respectively.

Keywords:

Educational Policy, Distance Learning Television, Small-size Schoolอ่าน 1034 ครั้ง ดาวน์โหลด 123 ครั้ง

Go to top of page