โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมของนักตรวจสอบภาษีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

บทคัดย่อ
      

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมของนักตรวจสอบภาษี สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพร้อมของนักตรวจสอบภาษีสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักตรวจสอบภาษีสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ การศึกษาใช้วิธีวิจัยแบบผสมคือ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาทำการวิเคราะห์เนื้อหา(Content  analysis) และใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อมาวิเคราะห์ทางสถิติตัวอย่างที่เก็บได้จากนักตรวจสอบภาษีสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่มีจำนวน 194 ชุด วิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

              ผลการศึกษาเชิงสถิติได้ข้อสรุปว่า 1) นักตรวจสอบภาษีของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเพศ อายุ และอายุการทำงาน ที่แตกต่างกัน มีความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน 2) ปัจจัยด้านนโยบายขององค์กรมีความสัมพันธ์กับความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เฉพาะในด้านบัญชี ด้านภาษี ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ปัจจัยด้านแรงสนับสนุนจากองค์กร มีความสัมพันธ์กับความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เฉพาะในด้านบัญชี ด้านภาษี และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ:

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ความพร้อมนักตรวจสอบภาษี


Abstract
      

           This research aims to study the levels of the readiness of tax audit officers toward ASEAN Economic Community (AEC), The Bureau of Large Business Tax Administration, and to study the relationship between the personal factors and the readiness toward AEC of tax audit officers, The Bureau of Large Business Tax Administration as well as to study factors relating to the readiness toward AEC of tax audit officers, The Bureau of Large Business Tax Administration. The study utilized a mixed research method by using qualitative research with in-depth interviews, the information from the interviews was then analyzed by  content analysis and quantitative research with questionnaires to gather data for statistical analysis.  Samples collected from tax audit officers, The Bureau of Large Business Tax Administration are 194 units. The software package was applied as statistical analysis tool. Descriptive statistics were generated using SPSS.

           The results of quantitative research concluded that there was 1) the personal factors that  the  differences of gender, age and work experience affected to the readiness toward AEC of tax audit officers   2) the organization policy was related to the readiness toward AEC of tax audit officers especially in accounting, tax, legal and information technology 3) the support from organization was related to the readiness toward AEC of tax audit officers especially in accounting, tax and information technology

Keywords:

The ASEAN Economic Community (AEC), The Readiness, Tax Audit Officersอ่าน 656 ครั้ง ดาวน์โหลด 35 ครั้ง

Go to top of page