โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีต่อ การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น  210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความแตกต่าง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทดสอบค่าสถิติตาม     (t–test Independent) และกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ F-test (one-way ANOVA) ในกรณีที่ผลการทดสอบสมมติฐานให้ค่าแตกต่างกัน โดยวิธีทดสอบรายคู่ของเชฟเฟ (Scheffe’s test) การวิจัยพบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านการประกอบอาชีพ รองลงมาด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนการเปรียบเทียบระดับความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ ตำแหน่ง ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านการประกอบอาชีพ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่มีประเภทข้าราชการ พนักงานทั่วไปและพนักงานตามภารกิจ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ:

ความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา


Abstract
      

This research aimed to study the attitude staff of Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization towards graduate education, and to compare the individual factors affecting their attitudes towards graduate education

The population of this research was 210 staffs of Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization. The research employed a questionnaire with a rating scale. The statistics employed for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics for hypothesis testing were obtained by employing Independent T-Test Independent, F-Test (One-Way ANOVA) and Scheffe’s Test.

The findings revealed that the attitude level of staff at Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization towards graduate education was at high level. The occupation had the highest mean score   Individual attitudes and society had moderate mean score, and Relevant people had the lowest mean score.  The comparison of the attitudes towards graduate education by individual factors is as follows: 1) differences of gender, age and position did not cause difference in attitude towards graduate education, but differences in tenure did affect attitudes towards graduate education 2) differences of the relevant person and difference in income affected the differences in attitude towards graduate education, occupation and 3) type of staff of Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization (government officers, general officers and staff employed by the mission) affected the difference in attitudes towards graduate education at a 0.05 level of significance.

Keywords:

Attitude, Nakhon Pathom Provincial Administrative Organization, Graduate Educationอ่าน 552 ครั้ง ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

Go to top of page