โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดและการรับรู้การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค 2) การรับรู้สารจากการสื่อสารการตลาดของเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค 3) การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค 4) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค 5) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์และการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค 6) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สารจากการสื่อสารการตลาดตามส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าของผู้บริโภค

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง18–60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ด้วยวิธีการของฟิชเชอร์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติไคสแควร์และสหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทการส่งเสริมการขายมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการโฆษณา 2) กลุ่มตัวอย่างรับรู้สารจากการสื่อสารการตลาดของเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าตามส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับปานกลาง 3) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้งด้านการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล และการประเมินทางเลือกโดยภาพรวมในระดับมาก ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อ 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความสนใจในเรื่องออร์แกนิค ความสนใจในข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและสมุนไพร และโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้ง 5 ประเภทที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 5) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ความสนใจในเรื่องออร์แกนิค ความสนใจในข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีแนวโน้มซื้อมากกว่าไม่ซื้อ การเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้ง 5 ประเภทมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 6) การรับรู้สารจากการสื่อสารการตลาดของเครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้าตามส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อในทิศทางเดียวกันระดับสูง (r=0.715) และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

คำสำคัญ:

การเปิดรับ การรับรู้ การสื่อสารการตลาด การตัดสินใจซื้อ เครื่องสำอางจากข้าวตราวาวด้า


Abstract
      

The objectives of this research were to study 1) consumers' exposure to the marketing communication tools of Vowda Rice-Made Cosmetics; 2) consumers' awareness of marketing communication messages of Vowda Rice-Made Cosmetics; 3) consumers' decision-making to purchase Vowda Rice-Made Cosmetics products; 4) the differences between consumers’ demographic factors, the exposure to the company's marketing communication tools, and their decision-making process of purchasing the products; 5) the relationship between consumers' demographic factors, the exposure to the company's marketing communications tools, and their decision-making behavior to purchase the products; and 6) the relationship between the exposure to the company's marketing communication tools according to the marketing mix, their decision-making process, and decision-making behavior to purchase the products.

This was a quantitative research. The sample population was 400 consumers in Bangkok aged 18 – 60 years selected by using multi-level sampling. The research tool was a questionnaire. Data were statistically analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA, Fisher's test, and applying chi-square, and Pearson's correlation coefficientsto analyze the relationship.

The results showed that 1) the samples were exposed to promotional campaigns the most, followed by sales from staff, public relations, direct marketing, and advertising; 2) overall, the majority of the samples were aware of the marketing mix factors of Vowda Rice-Made Cosmetics at a medium level; 3) most of the samples gave a rating of "high" to all components of the decision-making process to purchase the  products, namely, awareness of the problem, searching for information, and evaluating alternatives, and most of them were likely to decide to buy the products; 4) the samples having different sex, educational level, career, interest in organic products, interest in the information of products made of natural herbs, and allergies had different decision making process to buy the products at at a level of statistically significance (p<0.05), exposure to all five types of marketing communication tools, as well as the decision-making process to purchase at a level of statistically significance (p<0.05); 5) the samples with different sex, age, education level, income, interest in organic products, interest in the information of products made of natural herbs were associated with the decision-making behavior to buy Vowda Rice-Made Cosmetics products at a level of statistically significance (p<0.05). The tendency of buying was higher than not buying, and the exposure to all five types of marketing communication tools was associated with the decision-making process to purchase at a level of statistically significance (p<0.05); and 6) the perception of the marketing communication of Vowda Rice-Made Cosmetics according to the marketing mix was associated with the decision-making process to purchase in the same direction at a high level (r = 0.715) and was associated with the decision-making behavior to purchase at a level of statistically significance (p<0.01)

Keywords:

Exposure, Perception, Marketing Communication, Buying Decision, Rice – Made Cosmetics “Vowda”อ่าน 545 ครั้ง ดาวน์โหลด 48 ครั้ง

Go to top of page