โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะ  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 1,104 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

            ผลจากการวิจัยพบว่า โมเดลการวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านการรู้คิด คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านอารมณ์ และคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านพฤติกรรม มีค่าความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถวัดองค์ประกอบคุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ได้

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณลักษณะเชิงคุณธรรมจริยธรรม


Abstract
      

The purpose of this research was to analyze the factor of moral characteristics of Faculty of Education students in Bangkok. The samples were 1,104 of the second, third, and forth years undergraduate students, which were stratified random sampling method. The instrument used to collect data was Moral Characteristics Questionnaire with the total reliability coefficient (α) of 0.95. Confirmatory factor analysis was used to analyze the data.

            The research result was the confirmatory factor analysis significantly confirmed that the model of moral characteristics could be characterized into three factors: cognitive aspect, affective aspect and behavioral aspect of moral characteristics. These three factors were in accordance with empirical data, with the high loading factor at significant level of  0.01, and they were found to be capable of measuring the moral characteristics of students of Faculty of Education.

Keywords:

Factor Analysis, Moral Characteristicsอ่าน 892 ครั้ง ดาวน์โหลด 75 ครั้ง

Go to top of page