โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

การถอดบทเรียนการวิจัย และประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558

บทคัดย่อ
      

การถอดบทเรียนการวิจัย และประเมินผลการดำเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรมประเทศไทยครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2558 และ 2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม และในภาพรวม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่มเครือข่าย 7 เครือข่าย ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทยครั้งที่ 7 จำนวน 2,000 คน และผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมคุณธรรม 4 จังหวัดนำร่อง จังหวัดละ500 คน ใช้แบบสอบถาม แบบสังเกตการณ์ และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

            ผลการวิจัย พบว่า

            1. การประเมินผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ 7 ในด้านประสิทธิผล ได้แก่ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมได้ช่วยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการขยายผลการสร้างคุณธรรม   ในด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ในด้านกระบวนการได้แก่ การให้หน่วยงานเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมอย่างทั่วถึง และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานสมัชชาคุณธรรม ด้านความสำเร็จ ได้แก่ งานสมัชชาคุณธรรมสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย กระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัวด้านคุณธรรม และด้านผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ กระบวนการจัดงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และผลลัพธ์ของงานสมัชชาคุณธรรม

            2. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 จำแนกตามกลุ่มเครือข่าย 7 กลุ่ม และในภาพรวมพบว่า เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายชุมชน  เครือข่ายธุรกิจ  เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  และเครือข่ายการเมือง ทุกเครือข่ายมีกระบวนการการดำเนินงานขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ

            กล่าวโดยสรุป ประจำปีงบประมาณ 2558 ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากผู้เข้าร่วมงานสมัชชามีความตระหนักถึงประเด็นคุณธรรมและองค์กรภาคี  7 กลุ่มเครือข่าย และการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่จังหวัดและภาคได้นำแผนฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง โดยส่วนใหญ่มีการกำหนดโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยบางองค์กรมีภารกิจหรือแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมเป็นการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่วนใหญ่มีความสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในโครงการ และมีแนวทางการขยายผลโดยเครือข่ายองค์กรภาคีมีกลุ่มเป้าหมายเดิมกลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเน้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน 

คำสำคัญ:

คุณธรรม แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ สมัชชาคุณธรรม


Abstract
      

The Lesson Learned and Evaluation of Moral Assembly in the Fiscal Year 2015 aimed 1) to assess process of Provincial Moral Assembly and the 7thNational Moral Assembly in the Fiscal Year 2015, and 2) to evaluate the impact of 7 networking groups’ activities based on National Integrity Plan. This research was a mixed methods approach, qualitative and quantitative approaches. The population of this study consisted of  7 networking groups, 2,000 participants of National Moral Assembly and 500 participants of each Provincial Moral Assembly, 4 provinces. The instruments included the interview, project reports, observation and questionnaires used for participants.

            The results showed as follow:

            1) The results of evaluation of Provincial Moral Assembly and the 7th National Moral Assembly in the fiscal year 2015 were as follows: effects including knowledge exchange and expand moral network, efficiency including achievement and worth whileness, process including complement and purpose related, achievement including cooperation and moral attentiveness, and satisfaction including            administration, process, public relations, and result were overall at high level.

2) The results of evaluated 7 networking groups’ activities based on National Integrity Plan A.D. 2014-2016, i.e., educational group, media group, religious group, community group, business group, public group and political group, found that all networks process based on the strategies in the National Integrity Plan.

            In conclusion, the result of evaluation of Moral Assembly in the Fiscal Year 2015, moderately success, considered from participants were stimulated the moral issues and 7 networks promoted moral and integrity through various activities. They used the National Integrity Plan to lead their projects. Some of them had their own moral mission and strategies. They also promoted the integrity both inside and outside organizations, and totally succeed. Besides, most of organizations have planned to promote it through original groups, new targeted groups, especially child and youth.

Keywords:

Moral, National Integrity Plan, Moral Assemblyอ่าน 632 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page