โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 31 ฉบับ 98 เมษายน -มิถุนายน 2560 2560

กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ และกลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมอุตสาหกรรม สำหรับการวางแผนการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลตบแทนของกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์และทดสอบกลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมอุตสาหกรรมสำหรับการเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อการเกษียณ สำหรับระยะเวลาการลงทุน 20 ปี และ 30 ปี และอัตราส่วนผลตอบต่อเงินลงทุนรายเดือนตั้งแต่ 2 เท่า ถึง 5 เท่า สำหรับใช้ไปอีก 15 ปี หลังจากเกษียณอายุ โดยลงทุนในตราสารหนี้ และหุ้นสามัญผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ควรใช้สำหรับการลงทุนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการลงทุน และผลตอบแทนที่ต้องการ โดยนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวกว่าจะมีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุผลตอบแทนที่ต้องการได้มากกว่า นักลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ต้องการไม่สูงนักควรลงทุนในตราสารหนี้ในสัดส่วนที่สูงหากผลตอบแทนที่ต้องการสูงขึ้น ควรลงทุนในหุ้นสามัญด้วยสัดส่วนการลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการนอกจากนี้พบว่า กลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมอุตสาหกรรมสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทน และลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนเพื่อการเกษียณได้

คำสำคัญ:

การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณ กลยุทธ์การจัดสรรการลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแบบโมเมนตัมอุตสาหกรรม


Abstract
      

The purposes of this paper are to compare the performance of asset allocation strategies and to examine an industry momentum strategy for enhancing the returns of retirement planning based on 20 and 30 years of investment period and target return to investment ratioof 2 times to 5 times for 15 years after retirement by investing in bond and equity. The results indicate that the suitableinvestment strategy depends on a length of investment period and a target rate of return. The investors who have a longer investment period have more opportunity to archive the target. The investors with less of target rate of return should have a high weights assigned to bonds. The investors who have a higher target rate of return should invest in a largerproportion of equitiesto achieve the target. Moreover, the results show thatindustry momentum strategy provides a higher returnand reduces risk for retirement planning.

Keywords:

Retirement Planning, Asset Allocation, Industry Momentum Strategyอ่าน 784 ครั้ง ดาวน์โหลด 107 ครั้ง

Go to top of page