โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

บรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์, รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรและเครือข่ายนานาชาติ (CIBA)

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน

ผศ.ดร. วันวร จะนู

รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา, คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย, อาจารย์วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

รศ.พินิจ ทิพย์มณี

คณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์

รองอธิการบดีสายงานวิชาการ, อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์

วิทยาลัยนานาชาติ

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย

ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า

ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ยุทธนา ธรรมเจริญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.พัลลภา ปิติสันต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สุนทรี เหล่าพันจัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี

มหาวิทยาลัยศิลปากรและเลขาธิการสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อดิศร ณ อุบล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EDUCATIONAL BACKGROUND

 • B.B.A. (Marketing) Dhurakij Pundit University, Thailand
 • M.B.A. (Financial Management) National Institute of Development Administration – NIDA, Thailand
 • B.B.A. (Honours, Marketing) Murdoch University, Australia
 • Ph.D. ( Marketing) Murdoch University, Australia

RESEARCH INTERESTS

 • Marketing and Management
 • Consumer Behavior
 • Online Purchasing Behavior
 • Perceived Risk and Trust
 • Gemstone Industry

WORK EXPERIENCE

 • Deputy Dean for Academic Affairs, DPU International College
 • MBA and PhD BA International Programs directors, DPU International College
 • Consultant, lecturer and guest speaker in marketing, marketing communications and marketing research disciplines
 • Assistant to Regional Manager (Asia) Calberson Logistics Thailand
 • Marketing manager of Porncharoen Gems Co.,Ltd.

RESEARCH AND PUBLICATIONS

 • Purchasing Behavior and Attitudes of Organizational Gemstone Buyers Toward Thai Gemstones, 2011. Dhurakij Pundit University Research Grant.
 • Educational Model Affecting the Achievement of International Undergraduate Students in Thailand, 2016. Dhurakij Pundit University Research Grant (in progress)
 •  Plungpongpan, J., Tiangsoongnern, L. & Speece, M. (2016), ” University social responsibility and brand image of private universities in Bangkok”. International Journal of Educational management, ID IJEM-10-2014-0136, 30 (4), pp.571-591.
 • Pongpaew, W. & Tiangsoongnern, L. (2016). “The Influence of lntegrated Advertising on the Brand Trust and Brand Loyalty of Smart lT Device Customers in Thailand: A Case of Corporate Facebook Media”. Veridian E-Journal, International Issue (Humanities, Social Sciences and Arts), 9 (4: Jan-May), ISSN: 1906-3431.
 • Sothaya R., Tiangsoongnern, L., Phermphoonwatanasuk S. and Srivoravilai, N. (2015). “Determinants of adopting mobile internet television in Bangkok”. International Journal of Business and Finance Management Research, 3(6), ISSN: 2053-1842, pp. 53-59.
 • Chiamkosit. N., Tiangsoongnern, L. & Jitnomrat, T. (2014). “Influence of Management Commitment and Performance of Airline Staff on Perceived Service Quality of Low-Cost Airlines’ Customers in Thailand”. Suthiparithat Journal, 28(88) Oct.-Dec 2014, ISSN: 0857-2690.
 • Preerapa. T., Tiangsoongnern, L. & Jitnomrat, T. (2013). “Influence of marketing strategies on the post-purchase evaluation of organic products buyers in Thailand”. Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences, 16 (2), ISSN: 1906-1730.
 • D’Alessandro, S., Tiangsoongnern, L. & Girardi, T. (2012). “Perceived risk and trust as antecedents of online purchasing behavior in the USA gemstone industry”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24 (3), ISSN: 1355-5855.
 • Tiangsoongnern, L. (2011) “Purchasing behavior and attitudes of organizational gemstone buyers”, International Review of Business Research Paper, 7(6) November 2011, pp. 225-239.
 • Pongpaew, W., Speece, M. & Tiangsoongnern, L. (2014). Social presence and customer brand engagement in corporate facebook. Proceedings of the 12th EBES Conference, Singapore. ISBN : 978-605-64002-4-7 pp 53.
 • Plungpongpan, J., Tiangsoongnern, L. & Speece, M. (2014). Social presence and customer brand engagement in corporate facebook. Proceedings of the 12th EBES Conference, Singapore. ISBN : 978-605-64002-4-7 pp 112.
 • Tiangsoongnern, L. (2011). Purchasing behavior and attitudes of gemstone buyers. Proceedings of the International Business Research Conference, Dubai, United Arab Emirates. ISBN : 978-0-9804557-6-2 [Available at http://www.wbiconpro.com/516-Leela.pdf].
 • Ward, Steven Chitty, Bill, Noble, Terry and Tiangsoongnern, Leela (2009) “How locus of control influences students’ e-satisfaction with self service technology in higher education” Proceedings of the Australian New Zealand Marketing Educators Conference, Melbourne, Australia. Available at http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-013.pdf.
 • Tiangsoongnern, L., Ward, S. & Girardi, A. (2007). Like a glittering prize: The impact of perceived risk and trust as determinants of online purchasing behaviour in the gemstone industry. Proceedings of the Australian New Zealand Marketing Educators Conference, Otago, New Zealand, pp. 3076-3084. ISBN: 978-1-877156-29-9.
 • Tiangsoongnern, Leela and Vuori, Timo(2004) “Attitudes of Gemstone Distributors to Value Adding Strategies of Ruby Production” Proceedings of the International Engineering Management Conference, Singapore pp 1259- 1263 Vol.3 Digital Object Identifier 10.1109/IEMC.2004.1408896
 • Tiangsoongnern, Leela and Vuori, Timo (2004) “The Influences of Privacy and Security Practices on Gemstone Purchasing Online” Proceedings of the 5th International We-B Conference 2004, Perth, Australia.
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2558). DPUIC ย้ำจุดยืนสำคัญ International ทั้งคณาจารย์และหลักสูตร. BrandAge. (89). บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2556). DPUIC เสริมทัพหลักสูตรใหม่พร้อมรับ AEC ทุกมิติ. The COMPANY Magazine. ฉบับที่ 16 พ.ค. (26-27). บริษัทไทยคูน จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2554). CSR Doing Good กับวิกฤติน้ำท่วมปี 2554. MBA Magazine. 150 พ.ย.-ธ.ค. (153-156). บริษัท สื่อดี จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2553). Lifestyle & Consumer Insight: ความสำเร็จของ IMC ที่ต้องเข้าถึง Consumer Behavior. แบรนด์เอจเอสเซนเชียล. กูรูซีรี่ 2 (103-108). บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน. (2553). IMC Planning and Implementation: มุมมองนักวิชาการในการนำแผน IMC ไปปฏิบัติ. แบรนด์เอจเอสเซนเชียล. กูรูซีรี่ 2 (149-150). บริษัทไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด
 • ลีลา เตี้ยงสูงเนิน (2552). ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อขายอัญมณีผ่านช่องทางออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่มผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา. การบริหารจัดการ: แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DOCTORAL THESIS SUPERVISION

 • 2011 Completed International DBA dissertation:
  “Managing leadership the process of change related to the introduction of a performance enhancing new technology: The case of Air Traffic Management (ATM) Systems” by Dr. Siriporn Yenpiem
 • 2012 Completed DBA Dissertation:
  “Influence of Marketing Strategies on the Post-Purchase Evaluation of Organic Products Buyers in Thailand” by Dr. Preerapa Taveesuk
 • 2014 Completed DBA Dissertation:
  “Influences of Management Commitment and Performance of Airline Staff on Perceived Service Quality of Low-Cost Airlines’ Customers in Thailand” by Dr. Naporn Chiamkosit
 • Email: leela.tin@dpu.ac.th   โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-954-7300 ต่อ 636

ผศ.ดร. วันวร จะนู

การศึกษา

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • อ.ม. (ปรัชญา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปร.ด. (ไทยศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  

 • 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานวิจัย

 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะปรัชญาสังคม
 • ชุมชนคลองเปรมประชากร : วิถีเมือง วิถีชุมชน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน
 • อดีตบรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์

ผลงานวิชาการ (ตำรา/เอกสารการเรียนการสอน)

 • เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผล
 • เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญากับชีวิต

    Email  littletree2546@yahoo.com

   โทรศัพท์ที่ทำงาน  : 0 2954-73009 ต่อ 379

 

 

ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล       

บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่             

 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2553). การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน: กรณีศึกษาวงกลองยาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 1-15). โครงการสัมมนาเครือข่ายฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์), วันที่ 30 สิงหาคม 2553.
 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2556). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี, 24(2), 43-57. 
 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร16(1), 54-62.
 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน. วารสารเซนต์จอห์น, 17(20), 86-98.
 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ความตระหนักในจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(4), 46-54.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 33(5), 191-198.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). เจตคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. BU Academic Review, 13(2), 61-71.
 • ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. สยามวิชาการ, 15(25), 106-121.
 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2558). การเชิดสิงโต: การแสดงในวัฒนธรรมจีนและกีฬาระดับนานาชาติ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 7(2), 81-93.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 26(3), 32-41.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). เจตคติต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-จีนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.Proceedings งานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 (2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences) (หน้า 107-114). สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเครือข่าย ณKU Home กรุงเทพฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2558.
 • ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. (2558). จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,34(6), 52-59.
 • ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง: กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด. สยามวิชาการ, 17(28), 1-24.
 • อัศวิน แสงพิกุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14(1), 33-40.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารสุทธิปริทัศน์,30(95), 48-58.
 • ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัททัวร์เอื้องหลวง จำกัด. วารสารกระแสวัฒนธรรม17(32), 17-30.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8(2), 230-241.
 • ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2560). การวิเคราะห์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความทางวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2556-2558. Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ..2560. มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10กุมภาพันธ์ 2560.
 

E-mail : thuntuch.vip@dpu.ac.th

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9547300 ต่อ 104 , มือถือ089-9297792 

Educational Background (การศึกษา)

 • ปริญญาเอก (Tourism Management), University of South Australia, Australia
  (scholarship awarded by Dhurakij Pundit University)
 • ปริญญาโท (Management), Southeastern Louisiana University, USA (scholarship awarded by Southeastern Louisiana University)
 • ปริญญาตรี (Hotel Management with Honor) Assumption University, Thailand (obtained the highest GPA. and ranked number 1 in the department)
 • Graduate Certificate in Business English, University of South Carolina, USA

Research Interests and Expertise (ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย)

 • Tourist behaviors and tourism marketing
 • Cross-cultural studies in tourism
 • Ecotourism and sustainable tourism
 • Hospitality and tourism management

Industry/Professional Experience (ประสบการณ์ทำงาน)

 • 1999 – 2003: Marketing and Sales Department, The Oriental Hotel, Bangkok
 • 1998 - 1999 : Research Assistant, Department of Higher Education, Southeastern Louisiana University
 • 1996 – 1998: Marketing and Sales Department, Siam Phomprathan Co., Ltd.

International Journal Reviewer (ผู้พิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ)

 • 2009 - Present: Academic Reviewer for "Journal of Hospitality Management and Tourism", invited by journal editor (Aijay Ofugara)
 • 2008 - Present: Academic Reviewer for “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, invited by journal editor (Prof. Dr. Fevzi Okumus)
 • 2008 - Present: Academic Reviewer for “Tourism Management”, invited by journal editor (Prof. Dr. Chris Ryan)

International Publication: Peer-Reviewed Journal (บทความวิจัยตีพิมพ์ต่างประเทศ)

 • Aswin Sangpikul and party. (2013). Lessons from Thai Medical Tourism. International Journal of Tourism Sciences. vol. 13, no. 2, p. 148-174. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2011). Developing Good Practices for Ecotourism Tour Operators. Sasin Journal of Management. vol. 17, no. 1, p. 53-86. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2010). Marketing Ecotourism through the Internet: A Case of Ecotourism Business in Thailand. International Journal of Hospitality and Tourism Administration. vol. 11, no. 2, p. 65-79. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2009). A Comparative Study of Travel Motivations between Asian and European Tourists to Thailand. Journal of Hospitality and Tourism vol.7,no1,P.22-43. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2009). Internationalization of Hospitality and Tourism Higher Education: A Perspective from Thailand. Journal of Teaching in Travel and Tourism. vol. 9, no. 1, p. 2-10. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2009). An Overview and Identification of Barriers affecting the Meeting and Convention Industry in Thailand. Journal of Convention and Event Tourism. vol. 10, no. 3, p. 185-210. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2008). A Critical Review of Ecotourism Studies in Thailand. Journal of Tourism Analysis, vol. 13, no. 3, p. 55-68. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2008). Travel Motivations of Japanese Senior Travelers to Thailand. International Journal of Tourism Research, vol. 10, no. 1, pp. 81-94.(Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2008). A Factor-Cluster Analysis of Tourist Motivations: A Case of U.S. Senior Travelers. Tourism: An International Interdisciplinary Journal. vol. 56, no. 1, p. 23-40. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul. (2007). Segmenting the Japanese Senior Travel Market: Implications for Thailand’s Tourism Industry. Journal of Hospitality & Tourism, vol. 5, no. 1, pp. 95-106. (Link to article)
 • Aswin Sangpikul and Adarsh Batra. (2007). Ecotourism: A Perspective from Thai Youth. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, vol. 6, no. 1, pp.81-85. (Link to article)

International Book Chapter (ผลงานเขียนบทเรียนในหนังสือต่างประเทศ)

 • Aswin Sangpikul. (2010). Psychology of Happiness and Tourism. In Columbus, F. (Ed.), Psychology of Happiness. New York: USA, The Nova Publisher. (invited by publisher) (Link to www.novapublishers.com)
 • Aswin Sangpikul. (2009). Internationalization of Hospitality Management Education. In Columbus, F.(Ed.), Hospitality Management. New York: USA, The Nova Publisher. (invited by publisher) (Link to www.novapublishers.com)

International Presentation and Conference Proceedings (นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ)

 • Aswin Sangpikul. 2013. Segmenting the U.S. Senior Travelers to Thailand: A Factor-Cluster Approach. Proceedings of the 3th Advances in Hospitality & Tourism Marketing Conference. Taipei, Taiwan, June 25-30.
 • Aswin Sangpikul. 2011. Profies and Characterisctics of Eco-tour operators: A Case of Thailand. Proceedings of the International Conference on Tourism. Rhodes Island, Greece, April 27-30.
 • Aswin Sangpikul. 2010. Ecotourism Business. Proceedings of the 9th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism. Beppu, Japan, July 9-11.
 • Aswin Sangpikul. 2007. Ecotourism Research in Thailand: Implications for Research and Education. Proceedings of the 6th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism. Xiamen, China, September 21-23.
 • Aswin Sangpikul. 2007. Segmentation of Senior Travel Market: Implications for Cultural Tourism. Proceedings of the 3rd Tourism Outlook Conference and Global Events Congress II. Kula Lumpur, Malaysia, July 16-18.
 • Aswin Sangpikul. 2007. An Analysis of Ecotourism Development in Thailand. Proceedings of the 5th Tourism Educators’ Conference on Tourism and Hospitality. Penang, Malaysia, August 3-4.
 • Aswin Sangpikul. 2006. Cultural Tourism Marketing: A Case of Japanese Travelers. Proceedings of the 7th International Joint World Cultural Tourism Conference. Seoul, South Korea, November 24-26.
 • Aswin Sangpikul. 2004. Knowledge, Attitude and Travel Behavior of Thai Students in Ecotourism. Proceedings of Ecotourism Australia’s 12th National Conference. Sydney, Australia, November 8-12.

International Research Fellowship/Scholarship (ทุนวิจัยต่างประเทศ)

 • Joint-research project funded by Assoc. Prof. Dr. Samuel Seongseop Kim from Sejong University, South Korea (Link to Sejong University)
  Aswin Sangpikul and Samuel Seongseop Kim. (working project). The Influence of Korean Wave on the Perceptions of Thai Residents (research in Korea and Thailand)
 • Research scholarship granted by IATSS Forum International, Japan (Link to IATSS)
  Aswin Sangpikul and the Party. 2005. The Perspectives of Compulsory Education on Southeast Asian Countries: A Case of Cambodia.IATSS Reviews and Reports, vol. 38, pp.133-147. (research in Japan)

International Lecture Experience (ประสบการณ์การบรรยายต่างประเทศ)

 • Guest lecturer at Sejong University and Hala University, South Korea (April/May 2008)

Teaching Award (รางวัลรับรองคุณภาพการสอน)

​           E-mail: aswin.sal@dpu.ac.th

           โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-954-7300 ต่อ 609, 237, 570

 

Education

 • ระดับปริญญาเอก : Ph.D. Statistics (English Program) NIDA Thailand. Dissertation Title: “AN ALTERNATIVE ESTIMATOR

        FOR REGRESSION COEFFICIENTS WITH OUTLIERS” Year 2011

 • ระดับปริญญาโท : สถิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2546
 • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2544

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย

ประสบการณ์ทำงาน 

 • พ.ศ.2546 - 2548 อาจารย์ประจำศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2548 – 2555 อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2555-2556 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ.2556-2559 อาจารย์ผู้เข้าร่วม DPU Talent Program (โครงการอาจารย์ผู้นาวิจัย)
 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Publications                                

 1. Mekbunditkul, T. and Siripanich, P. An Alternative Model Used for Linear Relation with Outliers. Proceeding of the 11th Conference on Statistics and Applied Statistics, May 28-29, 2010. Chiangmai, Thailand
 2. Mekbunditkul, T. and Siripanich, P. Tobit-Piecewise Estimator of the Regression Coefficient. Proceeding of the 4th International Conference of Operations and Supply Chain Management, July 25 N 27, 2010. Shatin, Hong Kong
 3. Mekbunditkul, T. and Siripanich, P. Maximum Likelihood Estimation of Parameters in Tobit-Piecewise Regression Model. Proceeding of the 6thIMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics, and its Applications, Nov. 3-4, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia
 4. Mekbunditkul, T. Estimation of A Joined Point in Tobit-Piecewise Regression Model. Proceeding of the 7th  IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistics, and its Applications, July 21-23, 2011. Pullman King Power Hotel, Bangkok, Thailand National Reward on Applied Statistics from National Institute of Development Administration (NIDA) ,  Bangkok, Thailand, 2012
 5. Thipbharos, T. Using of Tobit-Piecewise Regression Model. Proceedings of The 17th Asia-Pacific Decision Sciences Institute Conference, Chiangmai, Thailand. National Reward on Applied Statistics from National Institute of Development Administration (NIDA) ,  Bangkok, Thailand, 2013
 6. Thipbharos, T. Application of Tobit Regression in Modeling Insurance Expenditure of Farmer in Thailand. Proceedings of The International Days of Statistics and Economics. 19th – 21th September 2013, Prague.
 7. Thipbharos, T. Simulation Study on The Estimation Methods for A Joined Point in Tobit-Piecewise Regression. Journal of Suthiparithus, 85 (Jan. – Mar.), 2013.

โทร 0-2954-7300  ต่อ 446

E-mail : Titirut.mek@dpu.ac.th

 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์

การศึกษา

   - 2549 - 2553 Doctor of Philosophy (in Management), Department of Management, Faculty of Business and Economics, Monash University (Australia)

   -2545 - 2546 Master of Business Administration, La Trobe University, Bundoora, Victoria (Australia)

   -2542 - 2544 Master of Public Administration (Project Management and Policy), National Institute of Development Administration (Thailand)

   -2538 - 2541 Bachelor of Arts, Thammasat University (Thailand)

   - Scholarships and Awards:

   -2557 Early Researcher Best Paper Award, Paper presented at the 11th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management (QIK2014), Bandung, Indonesia.

   -2553 The Operations Management Division, the Academy of Management, nominated for the 2010 Best Student Paper Award

   -2549-2553 Dhurakijpundit University (Thailand), Staff Development Scholarship

ประสบการณ์

 • 1 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2540 - พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน บรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานวิชากร ผลงานวิจัย /บทความ

 • Journal articles
 • Khanchanapong, T., Prajogo, D., Sohal, A. S., Cooper, B. K., Yeung, A. C. L., & Cheng, T. C. E. (2014). The unique and complementary effects of manufacturing technologies and lean practices on manufacturing operational performance. International Journal of Production Economics, 153, 191–203. (Q 1, Impact Factor: 2.081)

ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับ

 • 2554- ปัจจุบัน Reviewer, the International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM) http://www.worldscinet.com/ijitm/mkt/recommend.shtml 
 • 2554 – ปัจจุบัน Academic Editorial Board, the Stamford Journal, Stamford International University http://www.stamford.edu/th/academics/research/
 • 2554 – ปัจจุบัน บรรณาธิการ, วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

       Email: teerasak70@yahoo.com, teerasak.khg@dpu.ac.th 

       โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2954-7300 ต่อ 892, 572

รองศาสตราจารย์ พินิจ ทิพย์มณี

การศึกษา

 คุณวุฒิ น.บ..น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
           -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.2532
           -  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    ปี พ.ศ.2539

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองหัวหน้าฝ่ายนิติกรรมสัญญา บริษัทสำนักกฎหมายมนูเทพอินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ออฟฟิส จำกัด ปี พ.ศ. 2531-2535
 • หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมสัญญา บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2535-2539
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปี พ.ศ. 2541-2544
 • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปี พ.ศ.2544-2546
 • รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีพ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน

 

งานวิจัย/บทความ

  ผลงานวิชาการ

 • หนังสือหลักกฎหมายบริษัทจำกัด (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด) พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2545พิมพ์ครั้งที่ 2แก้ไขเพิ่มเติม กันยายน             พ.ศ.2546พิมพ์ครั้งที่ 3แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2547
 • หนังสือหลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด) พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2546

     พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม พ.ศ.2548

 • หนังสือหลักกฎหมายตัวแทนและนายหน้า (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด เมษายน พ.ศ.2547)
 • หนังสือหลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (กรุงเทพมหานคร:บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)
 • เอกสารคำสอนวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า พ.ศ.2545
 • เอกสารประกอบการสอนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท พ.ศ. 2544

  งานวิจัย/บทความ

 • ร่วมวิจัยกลุ่มเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้าสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2546
 • วิจัยเรื่องกฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต ประเภทโครงการวิจัยทั่วไป โดยได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม      พ.ศ.2548  
 • วิจัยเรื่องการทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา รายงานการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พ.ศ.2550
 • บทความเรื่อง บำเหน็จหรือบำนาญ อย่างไหนดีกว่ากัน?พิมพ์ในวารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544 และยังนำมาเผยแพร่ในวารสารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2545 ฉลองครบรอบ 55 ปี
 • บทความเรื่อง แค่ทำให้เสียใจ เรียกค่าเสียหายได้หรือไม่? พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 54 มกราคม-เมษายน พ.ศ.2547 ฉลองครบรอบ 36ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บทความเรื่อง กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 19ฉบับที่ 57มกราคม-เมษายน พ.ศ.2548 และพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) พ.ศ.2548 ในโครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ฯ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

     Email: tipmanee_dpu@hotmail.com

    โทรศัทพ์ที่ทำงาน: 0 2-954-7300  ต่อ 428, 574, 753

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์

การศึกษา

   - วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - Master of Business Administration (MBA) Chulalongkorn University

   - Master of Electrical Engineering, Chulalongkorn University

   - Doctor of Engineering in Electrical Power System Management (EPSM), Asian Institute of Technology

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

 • Power System Management

 • Power Distribution

 • Energy Sustenable

     อีเมล์ nit.pes@dpu.ac.th or esc008485@ait.ac.rh

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์

Educational Background 

 • PhD.(Tourism Management) The University of Queensland, Australia

 • M.S. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, U.S.A.

 • B.A. (Sociology) Kasetsart University

Selected Publications

 •  CAMPIRANON, K. & ARCODIA, C. (2007) Market Segmentation in Time of Crisis: A Case Study of the MICE Sector in Thailand. Journal of Travel and Tourism Marketing (Safety and Security in Tourism: Recovery Marketing after Crises). 

 • SRIKATANYOO, N. & CAMPIRANON, K. (2005b) Crisis Management of Hotels in Phuket: Compare and Contrast between Thai and Foreign Hotel Management Style. ASAIHL-Thailand Journal, 8, 165-176.

 • CAMPIRANON, K. & SCOTT, N. (2007) Factors Influencing Crisis Management in Tourism Destinations. IN LAWS, E., PRIDEAUX, B. & CHON, K. (Eds.) Crisis Management in Tourism. Wallingford, Oxford, CAB International.

 • CAMPIRANON, K. (2007) An Analysis of Crisis Management in the MICE Sector: the WTO Approach. IN MCDONNELL, I., GRABOWSKI, S. & MARCH, R. (Eds.) The Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference. Manly, Australia, University of Technology - Sydney.

 •  CAMPIRANON, K. (2006) Chaos Theory as an Approach to Understand MICE in Time of Crisis. IN HALL, M. (Ed.) ATLAS Asia-Pacific Conference 2006: Tourism After Oil. Dunedin, New Zealand, University of Otago, New Zealand. 

 • CAMPIRANON, K. (2006) Understanding Crisis Vulnerability of the MICE Sector: A Case Study of Thailand. IN ARCODIA, C., WHITFORD, M. & DICKSON, C. (Eds.) Global Events Congress. Brisbane, Australia, The University of Queensland. 

 • CAMPIRANON, K. (2005) Cultural Differences on Crisis Management in the MICE Sector. IN TREMBLAY, P. & BOYLE, A. (Eds.) The Council for Australian University Tourism and Hospitality Education (CAUTHE) Conference. Alice Springs, Australia, Charles Darwin University. 

 • CAMPIRANON, K. (2005) Managing Reputation in Event Planning Companies. IN JOHN, A. (Ed.) The Third International Event Management Research Conference. Sydney, Australia, University of Technology Sydney. 

 •  SRIKATANYOO, N. & CAMPIRANON, K. (2005) Crisis Management of Hotels in Phuket: Compare and Contrast between Thai and Foreign Hotel Management Style. The 15th Inter-University Conference. Bangkok, Thailand, Sukhothai Thammathirath Open University and ASAIHL Thailand.

       Email: kom@dpu.ac.th 

      โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2-954-7300 ต่อ 811

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

การศึกษา

   - Ph.D.(Economics), Australian National University, AU

   - ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

   - ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

 •  ผู้ประเมินบทความให้กับวารสารระดับนานาชาติ เช่น Australian Journal of Labor Economics , Economics of Education Review ,Economic Records

 • นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะของ Crawford School of Public Policy,The Australian National University.

 • นักวิจัยในเครือข่ายของ  The East Asian Bureau of Economic Research.

 • ผู้ดูแลโครงการ SME Monitor  ซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับภาวะการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • การร่วมทำงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะให้กับหน่วยงานภาครัฐของไทย  มาเลเซีย  และออสเตรเลีย

 • วิทยากรให้กับธนาคารโลกและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 

 • วิทยากรให้กับหน่วยงานภาครัฐของไทย  เช่น  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กองวิจัยตลาดแรงงาน    

กระทรวงแรงงาน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เป็นต้น

 

ผลงานด้านวิชาการ/บทความ

 • เขียนบทความในคอลัมน์หน้าต่างความคิดให้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  และคอลัมน์ Be Strategic ให้กับนิตยสาร SME Thailand  

 

ผลงานวิจัย/บทความ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Refereed Journal)

 •  “Income Contingent Student Loans for Thailand: Alternatives Compared.” Economics of  Education Review, 29(5), 2010,   

695-709 (with Bruce Chapman).

 •  “Thailand’s Student Loans Fund: An Analysis of Interest Subsidies and Repayment Burdens.” Economics of Education Review,

29(5), 2010, 685-694 (with Bruce Chapman, Piruna Polsiri, Rangsit Sarachitti, and Thitima Sitthipongpanich).

 • “Reforming Youth Allowance: the "Independent-at-Home" Category” .Economic Papers 28(4), 2009, 304-309         

(with Bruce Chapman).

 • “The Effects of Different Loan Schemes for Higher Education Tuition: An Analysis of  Rates of Return and Tuition Revenue in

Thailand.” Higher Education in Europe34(2), 2009, 211-226 (with Bruce Chapman).

 

งานวิจัยให้กับภาครัฐ (ไทยและออสเตรเลีย)

 • Higher Education Base Funding,Department of Education, Employment and Workplace Relation, 2011. Australian Government

Impacts of Thailand-China Trade Relations Japanese Investments in Thailand.

 • Japan External Trade Organization, 2004, Tokyo(ร่วมทีมวิจัยกับThammavit Terdudontham and Kriengkrai Techankanontha). 

 

งานวิจัยให้กับภาครัฐ (ไทยและออสเตรเลีย)

 • Impacts of Thailand-China Trade Relations Japanese Investments in Thailand.

 • Japan External Trade Organization, 2004, Tokyo (ร่วมทีมวิจัยกับThammavit Terdudontham and Kriengkrai Techankanontha).

 • Higher Education Base Funding Review, Department of Education, Employment and Workplace Relation, 2011. Australian Government.

(with Professor  Bruce Chapman, see page 102-103).

 • Review of Australian Higher Education, Department of Education, Employment and Workplace Relation, 2009. Australian

Government (with Professor Bruce Chapman, see page 53-55).

 • Baseline Mapping of Shrimp and Seafood Processing Industry in Samut Sakhon Province, (due to complete in April 2012).

The International Labour Office (ILO) and the Thai Department of Fisheries.

 

     Email:kiatanantha.lou@dpu.ac.th

     โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-9547310 ต่อ 652 ,มือถือ  086-998-3459 หรือ 082-220-1414

ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า

การศึกษา

 .- B.S.B.A. (Business Administration), The Philippines Women’s University

  - M.M. (Business Management), University of the Philippines (UP)

  - DIBA (Doctor of International Business Administration), Nova Southeastern University, U.S.A.

  - Certificate in New Economy and Business  Management, University of  Western  Australia

  - Certificate in  International  Marketing Strategy, UC Berkely,U.S.A.

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ไดรับการแต่งตั้งเป็นอาจารย เมื่อ พ.ศ. 2528
 • ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533

ความเชี่ยวชาญ

 • การตลาด/ การตลาดระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเงินระหว่างประเทศ
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การวิจัย

     ผลงานทางวิชาการ

 • Benefit / Cost ของการจัดทำระบบ ISO 9000 ในประเทศไทย รับทุนวิจัยจาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545)
 • ความต้องการในอนาคตของลูกค้าเป้าหมายในการใช้บริการใหม่ของ ASP (Application  Service  Provider) รับทุนวิจัยจาก บริษัท UCOM (2546)
 • การค้าปลีกเพื่อการพัฒนา รับทุนวิจัยจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2547)
 • การสำรวจการรับชมข่าวและละครไทยจากสถานีโทรทัศน์ของผู้ชมชาวไทยรับทุนวิจัยจาก บริษัท ITV (2547)
 • การประเมินสถานภาพ การจัดการความรู้ในองค์กร  รับทุนวิจัยจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2548)
 • ผลกระทบทางการตลาดต่ออัญมณีไทย รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ 2548
 • แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนติดเกมส์  รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ 2550  

Email : adilla777@yahoo.com

        โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 594 7300 ต่อ 339, 572 

 

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

การศึกษา

- Post Graduate in New Media, University of Technology, Sydney, Australia

- Ph. D (Education Technology), Northern lllinois University, USA

- Dip. (Communication Studies), University of Oklahoma, Norman USA

- MS.  (Media  Studies),West Chester University of Pennsyvania, USA

- BA  (การสื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ประสบการณ์ในการทำงาน

 • อดีตบรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์ 
 • งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของชุมชนในการเปิดรับและจัดการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายของรัฐ (2545) ร่วมกับ รศ. อรนุช เลิศจรรยารักษ์ และคณะ ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง สื่อมวลชนและช่องว่างทางความรู้ระหว่างชุมชนเมืองและชนบทของไทย : บทเรียนเก่าทฤษฎีใหม่ (2547) ร่วมกับ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 13th AMIC Annual Conference, ‘Impact of New & Old Media on Development in Asia’, 1-3 July 2004,  Bangkok, Thailand The Asian Media Information and Communication  Center  ( AMIC)
 • งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอุดมศึกษา (2547-2548) ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
 • งานวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อจิตวิญญาณกับสุขภาวะ (2549-2551) ร่วมกับ ศาสตราจารย์กัญญา สุดบรรทัด ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     
 • งานวิจัยประเมินผล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (2549-2550) ร่วมกับ รศ. ดร.จริยา เสถบุตร  ทุนอุดหนุนจากสภาการศึกษาแห่งชาติ
 • งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนในจิตสำนึกสาธารณะ (2551) นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการ “สื่อกับจิตสาธารณะ” ในโครงการวิจัยชุดการสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์         
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมทางสุขภาพ (2553-2554) ร่วมกับ รศ.ดร.อุษา  บิ้กกิ้นส์  ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และ ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 • งานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินผลภายนอกแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และสนับสนุนภาคีเครือข่ายและชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ (2553-2554) ร่วมกับ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

โทรศัพท์ : 02 727-3758

Email : ajkullatip@hotmail.com

รศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล

การศึกษา

- ค.บ., ค.ม. (การวัดผลและประเมินผล), กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ความเชี่ยวชาญ สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา 

โทรศัพท์ : 089-155-2456

Email : Kanchana.Lin@stou.ac.th

รศ.ศิริชัย  พงษ์วิชัย

การศึกษา

- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- พณ.บ. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ตำราการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
 • วิทยากรการอบรมหลักสูตร : การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย 
 • รายงานการวิจัย: สภาวะการหมุนเวียนของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน

โทรศัพท์ 02-218-5664

Email: timtoytee@hotmail.com

รศ.ยุทธนา  ธรรมเจริญ

การศึกษา

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่

- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (INDA)

- ประสบการณ์ในการทำงาน

- อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโท (ด้านการตลาด)

 •  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมและกรรมการตรวจรับผลงานวิจัยของกรมการขนส่งทางบก
 • ที่ปรึกษาบริษัท ซี ไอ กรุ๊ป จำกัด มหาชน
 • รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • รองกรรมการผุ้จัดการ บริษํทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟู้ตอินดัสทรี จำกัด
 • ผู้อำนวยการกิจการค้า บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ผลงานด้านวิชาการ

 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • การจัดการการตลาด
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์วางแผนและควบคุมทางการตลาด
 • การขายและศิลปะการขาย
 • การวิจัยการตลาด

โทรศัพท์ 02- 504-8181 - 6

Email : thanatham@gmail.com

ผศ.ดร.ปองสิน  วิเศษศิริ

การศึกษา

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยแอนน์ดรูส์                    

  รัฐมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยแอนน์ดรูส์  

  รัฐมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา

- ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยแอนน์ดรูส์

  รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

- ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยแอนน์ดรูส์

  รัฐมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา

 

- ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ประธานสาขาบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบาย  การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์  
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและการบริหาร  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  เลขานุการภาคบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการและเลขานุการศูนย์สารสนเทศภาวะผู้นำ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการศูนย์เอกสารและตำราทางวิชาการ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมสัมมนาภาคภาษาอังกฤษแก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฯลฯ
 • วิทยากรพิเศษแก่หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน  อาทิ  สภากาชาดไทย  กรมสามัญ-ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  บริษัทยูไนเต็ดคอมมิวนิเคชั่น  บริษัทการบินไทย ฯลฯ
 • ผู้จัดการฝ่ายวิจัย  บริษัทโอกิลวี่แอนน์เมเธอร์  ประเทศไทยจำกัด
 • ผู้ช่วยอาจารย์ทำงานด้านวิจัยของภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยแอนน์ดรูส์  รัฐมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา
 • หัวหน้าประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลสมิติเวช  ซอยสุขุมวิท 49  พระโขนง  กทม.

 โทรศัพท์  02-218-2405, 02-218-2409 

 โทรสาร 02-218-2406

 Email: pongsin.v@chula.ac.th  , v.pongsin@gmail.com

ผศ.ดร.เลิศศิริร์  บวรกิตติ

การศึกษา

         - Doctor of creative Arts (DCA) Curtin University , Austraila

           - Bachelor of Fine Arts (BFA) whitecliffe college of Art & Design , New                  Zee land

ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

          - ศิลปกรรม ด้านสาขาทัศนศิลป์

          - ศิลปศึกษา ด้านพัฒนาการทางศิลปะ และ จิตวิทยาทางศิลปะ

         - ศิลปกรรมบำบัด ด้านภาษาการใช้ศิลปะเพื่อการบำบัด

 

โทรศัพท์  02 -6495-000  ต่อ  5154

Email: lertsiri@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม

การศึกษา

       - ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       - M.A.(Communication Arts) New York Institute of Tecnology,U.S.A.

 

โทรศัพท์  : +66 (0) 2579 0113

Email : Wilaiwan2012@gmail.com

ผศ.ดร.ศุภรา  คภะสุวรรณ

การศึกษา

      - Ph.D.(Business Administration), Washington State University, U.S.A

       - M.B.A. Washington State University, U.S.A.

      .- B.A. (English, Second Class Honors) Chulalongkorn University , Thailand

 

ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

 • International entrepreneurship  
 • Inter-organizational networks
 • Organizational learning
 • International Business Management

     อีเมล์ 

           suparar@yahoo.com

           supara.kap@mahidol.ac.th

    โทรศัพท์ 081-9252199 

ผศ.ดร.พัลลภา  ปิติสันต์

การศึกษา

         - Ph.D.Asian Institute of Technology

         - M.B.A Asian Institute of Technology

         - B.Sc. Chulalongkorn University

ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

         - Strategic Marketing and Qualitative Research Methods

E-mail : Phallapa.pet@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ : 02-584-7216

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

การศึกษา

       - Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) Victoria University, Melbourne,          Australia

       - วท.บ. , วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล,

       - บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ

 • คุณภาพการบริการ การจัดการโรงแรม การตลาดในธุรกิจการบริการ

ประสบการณ์การทำงาน

    -  2533 - 2540 ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    -  2540 - ปัจจุบัน ผชู้่วยศาสตราจารยป์ ระจา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานทางวิชาการ

          งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
          Komindr, S., Ingsriswang (Khemthong), S., Nusiri, L. & Boontawee, A.
   (2001). Effect of Long-term Intake of Asian Food with Different
   Glycemic Indices on Diabetic Control and Protein Conservation in Type 2
   Diabetic Patients. Journal of Medical Association Thai, 84, (1), 85-97.
   Khemthong, S, Roberts, L. & Whitelaw, P. (2005). An Analysis of Hotel
   Web Sites: A Study of Hotels in Thailand and Australia. Proceeding of the
   Tourism Enterprise Strategies (TES): Thriving-and Surviving-in an Online
   Era Conference 11th and 12th July, Melbourne, 117-134.
   Khemthong, S., Roberts, L. & Whitelaw, P. (2006). Development of A
   Conceptual Framework for the Adoption and Diffusion of Internet and
   Web Technologies in Hotel Marketing: A Study of Hotels in Thailand and
   Australia. Proceedings of the 16th Annual CAUTHE Conference,6-9 Feb,
   Melbourne, 27-42.
   Khemthong, S. & Roberts, L. (2006). Adoption of Internet and Web
   Technology for Hotel Marketing: A Study of Hotels in Thailand. Journal of Business      Systems, Governance and Ethics, 1 (2), 47-66.
   Khemthong, S, & Roberts, L. (2006). Factors Affecting the Adoption of
   Internet and Web Technologies for Hotel Marketing: A Study of Thai
   Hotels. Proceedings of the 5th International Conference on e-business
   (NCEB 2006), 2-3 Nov, Bangkok, 252-259.
   Khemthong, S, & Roberts, L. (2006). Adoption of Internet and Web
   Technologies for Hotel Marketing: A Study of Hotels in Australia.
   Proceedings of New Zealand Tourism & Hospitality Research Conference
   “Beyond Nature”, 5-8 Dec, Dunedin.
   Khemthong, S. (2007). An Investigation into the Use of Internet and Web
   Technologies in Independent and Chain Hotels in Thailand. Proceedings of
   5 th Asia Pacific CHRIE & 13TH Asia Pacific Tourism Association “Joint
   Conference”, 23-27 May, Beijing.Khemthong, S. (2008). The Serviced Apartment        Market in Thailand.Proceedings of 14th Asia-Pacific Tourism Association Annual        Conference, 9-12 July, Bangkok.

ผลงานด้านงานวิจัย

      ปี 2551 การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมช่วง พ.ศ. 2545-2550 , A Meta-Analysis of Marketing Research on Hotel Business between 2002 and 2007

              งานวิจัย
              สุรีย์เข็มทอง"พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"
     ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช200 ปี
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2544 จ านวน 67 หน้า (หัวหน้าโครงการ)
      สุรีย์เข็มทอง “การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของโรงแรม ช่วงปีพ. ศ.
      2545-2550”ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช200 ปี
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2550 (หัวหน้าโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปีอยู่
      ระหว่างการดำนินการ)ผู้ร่วมโครงการวิจัย“การพัฒนาชุมชนด้านการจดัการท่องเที่ยวด้วย             ไมตรีจิต”ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2551)

ผลงานวิจัยร่วม

 • 2552 การถอดบทเรียนความสำเร็จในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับครอบครัว ชุมชน และองค์การในจังหวัดนนทบุรี
 • 2552 โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต, The Community Based Tourism Development in Hospitality Management

       E-mail : Suree.khe@gmail.com

       โทรศัพท์ : 081-4955340

       โทรสาร : 02-5048186

ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย

Education:
           . School of Economics, The University of Adelaide — Ph.D. (Economics),                    2014
           . Faculty of Economics, Thammasat University — Master’s Degree (English                Program),2003
           . Faculty of Economics, Thammasat University — Bachelor’s Degree, 1999

Research:
           . Kunlayanee et al, “An Investigation of Policy Options for Sustainable Fishery              in Songkhla Lake, Thailand”, Economy and Environment Program                              for Southeast Asia (EEPSEA), 2007.
           . Sinad Treewanchai, “The Role of Financial Sector Restructuring Authority”,                TRF Senior Research Scholar, The Thailand Research Fund, 2007. (in Thai)
           . Sinad Treewanchai, “CommunityWelfare System by One Baht per Day                      Saving”, Partnership for Local Empowerment through Democratic                              Governance (PLEDGE), United Nations Development Programme (UNDP),                  2006. (in Thai)
           . Sinad Treewanchai, “A Research and Development on Local Exchange                      System for Selfreliance Phase II : The Development of Local Exchange in                  Thailand and the Immunization of Community Economy”, Rural And Social                  Management Institute (RASMI), Foundation for Thailand Rural                                    Reconstruction Movement Under Royal Patronage, 2005. (in Thai)
           . Sinad Treewanchai, “Financial Regulation and Supervision and Financial                    Crisis, 1997”, TRF Senior Research Scholar, The Thailand Research Fund,                2004. (in Thai)
           . Sinad Treewanchai, “Social Capital and Performances of Savings Groups: A                Case Study in Songkhla”, Master’s Degree Thesis, Faculty of Economics,                  Thammasat University,2003.

TEL: +66 74282445
EMAIL : sinad.t@psu.ac.th

ดร.พุฒวิทย์  บุนนาค

การศึกษา

             2548 : ปริญญาเอก อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์                                      มหาวิทยาลัย

             2537 : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ( การปกครอง) จุฬาลงกรณ์                                          มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ :

               - ญาณวิทยา

               - ปรัชญาจิต

               - ปรัชญาการเมือง ปรัชญาสังคม

                - ตรรกวิทยา

                - อภิปรัชญา

                - จริยศาสตร์

              โทรศัพท์  :  02 215 0871 ต่อ 6283,6284

               Email puttawit@swu.ac.th,putwit@mail.com

ดร.สุนทรี  เหล่าพันจัน

การศึกษา :

      - Ph.D.(Finance and Accounting), University of Leeds , U. KINGDOM 

      - วท.ม.(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

      - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

ความเชี่ยวชาญ :

      - การเงิน การลงทุน บรรษัทภิบาล

    E-mail : slhaopad@gmail.com ; fmsstl@src.ku.ac.th

    โทรศัพท์ : 080-9235554

 

 

 

ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี

การศึกษา

- Doctor of Philosophy (Higher and Community Education)  University of  Bombay

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Certificate of Survey Research Methodology in Social Sciences TATA Institute of Social Sciences

- Certificate of the Executive Master Class in MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)   International Congress and Convention Association

ประสบการณ์ทำงาน

 • เลขาธิการสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยว (ประเทศไทย)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิราชบัณฑิตยสถาน
 • ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปา

โทรศัพท์  0-2362-6888 โทรศัพท์มือถือ 08-1942-5394

E-mail: staweep@gmail.com

ศ.ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์  

การศึกษา

- ปริญญาเอก          Ph.D. Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A

- ปริญญาโท          นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี           อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
 • ตำแหน่งทางการบริหารในปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ

ผลงานด้านวิชาการ 

 • ปาริชาต สถาปิตานนท์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร.พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปาริชาต สถาปิตานนท์, กิตติ กันภัย, พัฒนพงส์ จาติเกตุ และปิยะนารถ จาติเกตุ. (2546).  การสื่อสารสุขภาพศักยภาพของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬา.
 • กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และปาริชาต สถาปิตานนท์. (2543).  มองสื่อใหม่ มองสังคมใหม่กรุงเทพฯ: เอดิสัน เพรส.
 • ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และปาริชาต สถาปิตานนท์. (2543). การประชุมอย่างสร้างสรรค์ศิลปะแห่งการสร้างพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม.
 • ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล. (2545). การประชุมอย่างสร้างสรรค์ศิลปะแห่งการสร้างพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม.
 • ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2543). จิตสำนึกสาธารณะและการสื่อสารกระบวนการสร้างประชาสังคม หนังสือชุดประชาสังคม ลำดับที่ 19 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
  •  Singhal, A., Sthapitanonda, P. (1996).  The role of communication in development: Lessons Learned from a critique of the dominant, dependency, and alternative paradigms.  Journal of Development Communication,1(7), pp. 10-25.
  • Sthapitanonda, P., & Singhal, A. (1998).  Glocalizing media products: Investigating the cultural shareability of the Karate Kids entertainment-education film in Thailand.  Media Asia, 25(3), pp. 170-175.
  • Sthapitanonda, P.  (2543).  Community-based communication strategies in response to economic crisis: Lessons learned from the alternative financial institute.  Chulalongkorn Review, 13(49), October-December.

 

โทรศัพท์ 02-218-2163, fax 02-218-2130     

โทรศัพท์มือถือ 081-655-7889

E-mail sparicha@yahoo.com , Parichart.S@Chula.ac.th

ผศ.ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ         

การศึกษา

- ปริญญาเอก : DBA. – Marketing U.S.I.U สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท : MBA. – Marketing U of Toledo, Ohio

- ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตร : Shipping Management จาก Norway

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • กรรมการหลักสูตร MBA
 • กรรมการหลักสูตร BBA (ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ : 02-218 5794-5

E-mail : thanawan

ดร.อดิศร ณ อุบล

การศึกษา

   - 2548 ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ University of York, UK

   - 2544 สาขาวิชาปริญญาโท ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   - 2536 ปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • ผู้อำนวยการหลักสูตร MSc/PhD in Business Informatics At Dhurakij Pundit University

 • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

     อีเมล์ adisorn.nan@dpu.ac.th, naubon@gmail.com

รศ.ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์       

การศึกษ

- Ph.D. (Food Science). University of Illinois, USA.

- M.Sc. (Microbiology). McGill University, Canada.

- กส.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่ปรึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 • คณะทบทวนการรับรองคุณภาพ สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • กรรมการวิชาการศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่งออก
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP
 • วิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ

 โทรศัพท์ 02-954-7300

Email: kufirst2010ku@hotmail.com

รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล     

การศึกษา

 • 2542 Ph.D. Computational Linguistics, Georgetown University

 • 2533 อม. ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2529 วศบ. คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • 2533 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2531 - 2533 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2529 - 2530 System Engineer ระบบบริการสอบถามเลขหมาย 13 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  

ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ

   - ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล

   - ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์  : 0-2218-4692 โทรสาร: 0-2218-4695

Email : wirote.a@chula.ac.th

Go to top of page