โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

การติดต่อ

กองการจัดการวารสารสุทธิปริทัศน์ 

(อาคาร 1 ชั้น 1)

เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น อาคาร 1 ชั้น 1 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210

 

โทรศัพท์: 0 2954-7300 ต่อ 646

โทรสาร: 0 2580-0064

อีเมล์: dpujournal@dpu.ac.th

 

วันและเวลาทำการปกติ

วันจันทร์ – วันศุกร์         เปิดทำการเวลา 8.30 -16.30 น.  

 

วันปิดทำการ

วันเสาร์ - อาทิตย์ และ   วันหยุดนักขัตฤกษ์  

 

(หมายเหตุ :ตารางการปฏิบัติงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของมหาวิทยาลัย)

 

 

 

 

Go to top of page