โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ทุนวิจัย มธบ.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัยดังต่อไปนี้

     1.การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research): การวิจัยเพื่อหาทฤษฎีหรือสร้างกฎเกณฑ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป

     2.การวิจัยประยุกต์ (Applied Research): การวิจัยเพื่อนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ต่อไป

     3.การวิจัยเชิงปฎิบัติ (Action Research): การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขอบเขตของปัญหานั้น ๆ

     4.อื่นๆ (ระบุ)

Go to top of page