โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

แบบฟอร์มขอทุนวิจัย

 • FM 36-1 แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอคำปรึกษาการวิจัย การขอข้อมูล Download
 • FM 36-2 แบบฟอร์มเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย Download

       ใบอนุมัติโครงร่างโครงการวิจัย (แนบFM 36-2) Download

 • FM 36-3 แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนส่งเสริมการวิจัย Download
 • FM 36-4 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทุนส่งเสริมการวิจัย Download
 • FM 36-5 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย Download 
 • FM 36-6 แบบฟอร์มประเมินผลงานวิจัย Download 
 • FM 36-7 แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัย Download  
 • แบบฟอร์มนำงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ไทย) Download 
 • Temple ขอทุนสนับสนุนนำเสนองานวิจัย (งบประมาณ 50,000 บาท) Download
 • คู่มือการขอรับทุนวิจัย (กำลังปรับปรุง) Download 
 • คู่มือตัวอย่างการเขียนอ้างอิง APA Style Download

แบบฟอร์มนักวิจัยดีเด่น-นักวิจัยรุ่นใหม่/คณะนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

 • ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น-นักวิจัยรุ่นใหม่ Download 
 • ใบสมัครคณะนักวิจัยดีเด่น Download 
Go to top of page