โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ฐานข้อมูล รายชื่อวารสาร

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

- การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher)
- ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
- และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)

 

ชื่อฐานข้อมูล Journal Impact Factor

Scopus Journal Search
Scopus JIF 2008

 

 
TCI

TCI Journal Search

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้


1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI)

    เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1และกลุ่มที่ 2 (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html)

หมายเหตุ   กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป

 

แหล่งที่มา Download

 

 

ตรวจสอบรายชื่อวารสารทำได้ดังนี้

1. https://web.archive.org/web/20161202192036/https://scholarlyoa.com/publishers/ 

    เพื่อตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list หรือ

2. https://web.archive.org/web/20161202192038/https://scholarlyoa.com/individual-journals/ 

    เพื่อตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list

 
Go to top of page