โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

      ศูนย์บริการวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(Dhurakij Pundit University Research Service Center หรือ DPURSC) เป็นแหล่งรวมของนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติในสาขาเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การศึกษา  ประชากรศาสตร์   นิติศาสตร์  นิเทศศาสตร์  และสถิติประยุกต์  เพื่อสร้างงานวิจัยที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาเหล่านี้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของภาครัฐ   การทำธุรกิจของภาคเอกชน   และการปรับตัวของประชาชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ศูนย์บริการวิจัย  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย   จัดการประชุมทางวิชาการ  และแลกเปลี่ยนนักวิจัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล  โดยในปัจจุบันนี้  เครือข่ายทางวิชาการที่ทำงานร่วมกับทางศูนย์บริการวิจัยอย่างใกล้ชิด  ได้แก่ 

 

พันธกิจของศูนย์บริการวิจัย

  1. สร้างงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ  เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์  และบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ  เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กับสังคม  ด้วยการเผยแพร่ผลงาน  จัดการประชุมทางวิชาการ  จัดการฝึกอบรม

  3. เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

  4. ให้บริการด้านการวิจัยแก่ภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป 

 

สถาบันวิจัยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยงบประมาณที่เหมาะสมและประโยชน์ในการนำผลการวิจัยไปใช้

 

บริการของศูนย์บริการวิจัย 

บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย  คลินิกวิจัยของศูนย์บริการวิจัยยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 

การฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนานักวิจัย การที่จะให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบงานวิจัยรวมทั้งการสร้างการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับสังคม การเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนการชี้นำสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่งานวิจัยผ่านทางวารสารสุทธิปริทัศน์นิทรรศการ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเว็บเพจ http://www.dpu.ac.th/researchcenter 

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯและชาวไทยที่มีต่อเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือปัญหาอยู่ในขณะนั้นหรือเป็นปัญหาที่สังคมต้องการคำตอบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความสุขความวิตกกังวล ฯลฯ 

 

ประเภทงานวิจัยที่ให้บริการ

o    การวิจัยตลาด

o    การวิจัยธุรกิจ

o    การวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการ/หน่วยงาน

o    การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน

o    งานสร้างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน

o    การสำรวจความพึงพอใจ

o    งานเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสำรวจ

o    งานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

o    บริการข้อมูลการตลาดของธุรกิจประเภทต่างๆ

 

ผลงานบริการวิจัยในอดีต

o    โครงการประชาพิจารณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

o    Enterprise Mapping Survey of the Peeling Sheds in Samutsakhon

o    โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร

o    โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานครปี 2555 

o    โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อินทรีคอนกรีต”

o    โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

o    โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานครปี 2554 

o    โครงการสำรวจ Employer of Choice : Real Estate Sector

o    โครงการสำรวจสถานประกอบการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

o    โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

o    โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อโรงกลั่นและคลังน้ำมันที่ตั้งอยู่ในชุมชนแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

o    โครงการสำรวจสถานีบริการน้ำมันเพื่อประมาณการปริมาณการใช้น้ำมันแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

o    โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานครปี 2552

o    โครงการ SCG Corporate Reputationประจำปี 2550 ฉบับ Poll

 

Go to top of page