โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

บริการของศูนย์บริการวิจัย

บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการบริหารงานวิจัย

คลินิกวิจัยของศูนย์บริการวิจัยยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บ

คลิกลิงก์แบบสำรวจ

พันธกิจของศูนย์บริการวิจัย

  • สร้างงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้กับสังคม ด้วยการเผยแพร่ผลงาน จัดการประชุมทางวิชาการ จัดการฝึกอบรม
  • เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
  • ให้บริการด้านการวิจัยแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล

การฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนานักวิจัย

ยการที่จะให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบงานวิจัยรวมทั้งการสร้างการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงความคิดเห็นของชาวกรุงเทพฯและชาวไทยที่มีต่อเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือปัญหาอยู่ในขณะนั้นหรือเป็นปัญหาที่สังคมต้องการคำตอบ ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความสุขความวิตกกังวล ฯลฯ

เกี่ยวกับศูนย์บริการวิจัย

DPURSC ในข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

Go to top of page