เงื่อนไขการใช้บริการห้องพักและสถานที่

* ให้สิทธิเฉพาะตัวบุคลากร/นักศึกษาปริญญาโท และ ศิษย์เก่า ใช้สถานที่เองเท่านั้น ในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ที่จองให้ผู้ปกครอง ต้องเป็นบิดา-มารดา, พี่ หรือน้อง ที่มีหลักฐานยืนยันเท่านั้น ถ้าจองในนามบุคลากรภายในแต่ไม่ได้ใช้เอง จะคิดราคาบุคคลภายนอก

**บุคลากร / นักศึกษาป.ตรี / ป.โท ใช้สถานที่เพื่อการศึกษาหรืองานของมธบ. ต้องมีหลักฐานยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

***ศิษย์เก่า ใช้งานเพื่อการศึกษาต้องมีหลักฐานยืนยันการศึกษาและยืนยันการใช้สถานที่ทำงานนั้นเพื่อการศึกษา หรือใช้งานของบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดต้องมีหลักฐานยืนยัน

 

เงื่อนไขการใช้สถานที่

  1. จำกัดเวลาใช้สถานที่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 06.00 น. - 18.00 น. กรณีใช้เกินเวลาที่กำหนดคิดอัตราเป็นรายชั่วโมง
  2. บริเวณหน้าห้องหรือทางเดินชั้น 2 และชั้น 3 คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,300.- บาท รวมค่าบริการแล้ว
  3. อุปกรณ์สำหรับถ่ายทำที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า เช่น กล้อง ไฟ กองถ่ายหรือผู้ใช้สถานที่ต้องจัดหาเครื่องปั่นไฟมาเอง
  4. งดนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณโรงแรมและห้องพัก กรณีต้องใช้ประกอบฉากต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
  5. งดสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงแรมและห้องพัก
  6. การขอใช้สถานที่ทุกครั้งต้องจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้เฉพาะตามที่ระบุเท่านั้น
  7. ต้องแจ้งจำนวนทีมงานและจำนวนรถยนต์พร้อมหมายเลขทะเบียน และห้ามเข้ามาในบริเวณเกินกว่าจำนวนที่แจ้งให้ทราบ
  8. ต้องวางเงินประกันความเสียหายเท่ากับราคาสถานที่ที่ขอใช้ (แล้วแต่กรณี)
  9. อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างภายในห้องพัก ให้ใช้ได้เฉพาะที่มีอยู่ภายในห้องพักเท่านั้น ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นใดเข้ามาใช้งาน
  10. การชำระค่าใช้จ่าย รับเฉพาะเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องพักเพื่อขอทราบรายละเอียด/จองเข้าพักได้ที่ โทร. 02 954 9500-4 หรือ 02 954 7300 ต่อ 471