เงื่อนไขการใช้บริการห้องประชุม

 1. การขอใช้บริการจากหน่วยงานภายใน
  1. ตรวจสอบห้องประชุม ว่าสามารถใช้บริการตามวัน เวลา และห้องที่ต้องการใช้ได้หรือไม่ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 345 หรือติดต่อโดยตรง ที่แผนกประชุมและจัดเลี้ยง อาคารโรงแรมชั้นล่าง ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
   1. ห้องประชุมของหน่วยงานไม่ว่างหรือไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการประชุม
   2. หน่วยบริการปฏิคมอาจเปลี่ยนห้องที่ต้องการใช้ไปเป็นห้องอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับห้องที่ต้องการใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและการประหยัดไฟฟ้า
   3. การใช้ห้องประชุมต้องเป็นไปตามช่วงเวลาที่ขอเท่านั้น และหากเป็นไปได้ช่วงเวลาที่ใช้ประชุมควรจะเริ่มต้นและสิ้นสุดตามคาบการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสำหรับอาจารย์ที่มีภาระการสอนมากเกินความจำเป็น
  2. ส่งใบขอใช้บริการงานประชุมและจัดเลี้ยง FM33.1-1 ซึ่งลงรายละเอียดที่ต้องการใช้บริการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบหนังสือขออนุมัติงบประมาณการใช้ห้องประชุมจากผู้บังคับบัญชา โดยต้องระบุชื่อหมวดของงบประมาณที่จะจ่ายเป็นค่าห้องประชุมและงานจัดเลี้ยง กรณีเป็นสำเนาหนังสืออนุมัติงบประมาณต้องได้รับการรับรองจากฝ่ายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
   **การยื่นใบขอใช้บริการงานประชุมและจัดเลี้ยง FM33.1-1 พร้อมหนังสืออนุมัติงบประมาณจะต้องทำ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  3. ส่งใบขอใช้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า ยานพาหนะ ( ถ้ามี) ที่แผนกประชุมและจัดเลี้ยงพร้อมแบบฟอร์ม FM33.1-1
  4. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการใช้บริการห้องประชุมและงานจัดเลี้ยง ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง ด้วยตนเองที่แผนกประชุมและจัดเลี้ยง พร้อมกรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการประชุมและจัดเลี้ยงไว้เป็นหลักฐาน 
   **การยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงเรื่องห้องประชุมจะต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง จะต้องยื่นใบคำขอเปลี่ยนแปลงการประชุมและจัดเลี้ยง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  5. การยกเลิกคำขอใช้บริการหรือยกเลิกงาน ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อขอยกเลิกด้วยตนเองที่แผนกประชุมและจัดเลี้ยง
   กรณียกเลิกคำขอใช้ห้องประชุม จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ในกรณียกเลิกคำขอใช้บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง จะต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
   **การไม่แจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการ หรือยกเลิกคำขอใช้บริการใด ๆ ให้แผนกประชุมและจัดเลี้ยงทราบ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้น
  6. การยื่นใบขอใช้บริการงานประชุมและจัดเลี้ยง FM33.1-1 ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่หน่วยบริการปฏิคมกำหนด ผู้ขอใช้บริการต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้จัดการหน่วยบริการปฏิคมพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
  7. การขอใช้ห้องประชุมเพื่อเตรียมงาน ซ้อมการแสดง หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ก่อนวันจัดงานจริง หน่วยบริการปฏิคมจะประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯเพื่อทำการ ติดตั้งพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ขอใช้จะต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  8. หน่วยบริการปฏิคมจะสรุปรายละเอียดการใช้ห้องประชุม พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นประจำทุกเดือน
 2. การขอใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
  1. การขอใช้บริการงานประชุมและจัดเลี้ยง ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
   1. ยื่นใบขอใช้บริการงานประชุมและจัดเลี้ยง FM33.1-1 ซึ่งลงรายละเอียดที่ต้องการอย่างถูกต้อง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
   2. ต้องวาง เงินมัดจำล่วงหน้า 30 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ
   3. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือต้องชำระให้เรียบร้อยหลังงานเลิก ด้วยเงินสดหรือเช็ค
  2. ส่วนลดในค่าห้องประชุม ผู้ขอใช้บริการ มีสิทธิรับส่วนลดเฉพาะค่าห้องประชุม ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ( ส่วนลดพิเศษนอกเหนือจากข้อกำหนดจะต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)