วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนพระสุเมรุวัดบวรนิเวศฯ เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ " วัดใหม่ " สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา ศักดิพลเสพ (วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ ๓) ทรงสร้างขึ้นใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาส ซึ่งเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงสถาปนาขึ้นก่อนเมื่อสร้างเสร็จ ได้อัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐาน ณ พระอารามนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๓ทรงอาราธนารัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏสมมติเทวาวงศ์ ซึ่งกำลังทรงผนวชและประทับอยู่ ณ วัดราชาธิวาส ให้เสด็จมาครองวัดนี้ และพระราชทานนามใหม่ว่า " วัดบวรนิเวศวิหาร " และตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายขึ้นที่วัดนี้ เป็นครั้งแรกได้ทรงบูรณะพระอุโบสถ และโปรดเกล้าฯ ห้ขรัวอินโข่งเขียนภาพฝาผนัง เมื่อรัชกาลที่ ๓ สวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๙๔ รัชกาลที่ ๔ ก็ลาผนวช ขึ้นครองราชย์สมบัติต่อมาต่อมาเมื่อรัชกาลที่ ๕ ขึ้นครองราชย์ ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งอารามและโปรด เกล้าฯให้สร้างพระตำหนักและโรงเรียนมหามงกุฏราชวิทยาลัยขึ้นใหม่ด้วยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รวมวัดรังษีสุทธาวาส กับวัดบวรนิเวศฯ เข้าด้วยกันรัชกาลที่ ๗ ทรงสร้างกุฏิสงฆ์รัชกาลที่ ๘ ทรงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงปฏิสังขรณ์เจดีย์ หอไตร และพระอุโบสถวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญในพระราชวังวัดหนึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ , ๗ และรัชกาลปัจจุบัน ทรงผนวชที่วัดนี้

การเดินทาง การเดินทางโดยรถประจำทางสาย 12 ,15 ,33 ,56 ,68 ลงตรงบริเวณบางลำพู หรือวัดบวร