แหล่งข้อมูลทางปัญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความวิชาการ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์