DPU The real Second job เรื่องที่ 1 : ติ่งเกาหลี & ฟรีเเลนซ์

DPU The real Second job เรื่องที่ 2 : นักพากย์ & ธุรกิจขายของเล่น


DPU The real Second job เรื่องที่ 3 : สาวสื่อสารองค์กร กับธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

DPU The real Second job เรื่องที่ 4 : Makeup Artist & เจ้าของธุรกิจร้านสักคิ้ว


DPU The real Second job เรื่องที่ 5 : พิธีกร & ธุรกิจร้านอาหาร

DPU The real Second job เรื่องที่ 6 : ธุรกิจแหนมเนืองเพื่อสุขภาพ


DPU The real Second job เรื่องที่ 7 : ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ Kinclean