สายงานอธิการบดี
President

สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
Marketing and Public Relations Function

 
นายอธิภัทร เกตุทัต

นาย อธิภัทร เกตุทัต

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาว เกล็ดทราย อินทรพล

นางสาว เกล็ดทราย อินทรพล

ผู้จัดการ

 

ฝ่ายบริหารงานจัดเลี้ยงและต้อนรับ
Catering and Reception Management Department

 
นาย สุทธิวรรรธน์ บุรุษพัฒน์

นาย สุทธิวรรรธน์ บุรุษพัฒน์

ผู้ช่วยอธิการบดี

นาง กัตญญชลี วัลไพจิตร

นาง กัตญญชลี วัลไพจิตร

ผู้จัดการ

 

สำนักอธิการบดี
Office of The President

 
นางสาว สายชล สิรินิลกุล

นางสาว สายชล สิรินิลกุล

ผู้อำนวยการ