สายงานบริหารด้านกายภาพ
Physical Management

นายทนงศักดิ์ ภูมิอาจ

นายทนงศักดิ์ ภูมิอาจ

ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นาย ประยุทธ์ ฤทธิเดช

นาย ประยุทธ์ ฤทธิเดช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นางสุชีรา คลีมานะกิจ

นางสุชีรา คลีมานะกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ

นาย นุชา สถิตย์พงษ์

นาย นุชา สถิตย์พงษ์

ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ

น.ส.จรูญรัตน์ แก้วมณี

น.ส.จรูญรัตน์ แก้วมณี

ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง