นายทนงศักดิ์ ภูมิอาจ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นาย ประยุทธ์ ฤทธิเดช

  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
 

นางสุชีรา คลีมานะกิจ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ

นาย นุชา สถิตย์พงษ์

  • ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ
 

น.ส.จรูญรัตน์ แก้วมณี

  • ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง