อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ

  • ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานสื่อสารแบรนด์

นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์

  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายในประเทศ

 

นายประสิทธิ์ ทองย้อย

  • ผู้จัดการแผนกศิลปกรรมและออกแบบสื่อ

อาจารย์ระดมศักดิ์ อุทัยชิต

  • ผู้จัดการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ สายงานสื่อสารแบรนด์