สายงานเครือข่ายสัมพันธ์
Networking Relations Function

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

รองอธิการบดี สายงานสื่อสารแบรนด์

อาจารย์ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ

ดร.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

อาจารย์วริศรา แหลมทอง

อาจารย์วริศรา แหลมทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย

นายประสิทธิ์ ทองย้อย

นายประสิทธิ์ ทองย้อย

ผู้จัดการแผนกศิลปกรรมและออกแบบสื่อ

อาจารย์ระดมศักดิ์ อุทัยชิต

อาจารย์ระดมศักดิ์ อุทัยชิต

ผู้จัดการแผนกสื่อสร้างสรรค์และโสตทัศนูปกรณ์