สายงานทรัพยากรบุคคล
Human Resources

ดร. พสุธิดา ตันตราจิณ

ดร. พสุธิดา ตันตราจิณ

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล

นายธาริน พองชัยภูมิ

นายธาริน พองชัยภูมิ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานบุคคล

นางสาว ชโลทร บุญหนุนเทศ

นางสาว ชโลทร บุญหนุนเทศ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกลยุทธ์งานบุคคล