ดร. พสุธิดา ตันตราจิณ

  • ผู้อำนวยการ

นายธาริน พองชัยภูมิ

  • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานบุคคล

 

น.ส.ชโลทร บุญหนุนเทศ

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกลยุทธ์งานบุคคล