สายงานวิชาการ
Academic Affairs

 
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

รองอธิการบดี สายงานวิชาการ

 

สำนักนวัตกรรมกลุ่มวิชา DPU Core
Center of DPU Initiatives

 
นายนิติ มุขยวงศา

นายนิติ มุขยวงศา

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

 
 
นาง สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

นาง สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล

 

สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ
Center of Digital Education and Services

 
นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

 
นายจักริน นพรุจนธาดา

นายจักริน นพรุจนธาดา

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการดิจิทัล

นายสมนึก แสงเงิน

นายสมนึก แสงเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล

สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ
Center of Academic Standard and administration

 
ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

 
 
นางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

นางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

ผู้ชำนาญการพิเศษ

ดร.สุรวี ศุนาลัย

ดร.สุรวี ศุนาลัย

ผู้อำนวยการ

 

ศูนย์บัณฑิตศึกษา
Center of Graduate Studies

 
ดร.พรชนก สุขพันธ์

ดร.พรชนก สุขพันธ์

ผู้อำนวยการ

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
Center of Teaching and Learning Innovation

 
ดร.ไพทยา มีสัตย์

ดร.ไพทยา มีสัตย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน

 
 
ดร. เปรมารัช วิลาลัย

ดร. เปรมารัช วิลาลัย

ผู้จัดการ

ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล

ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล

ผู้ชำนาญการอาวุโส