สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ
Center of Academic Standard and Administration

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

 • ผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่าผู้อำนวยการ)

 

ฝ่ายคุณภาพการศึกษา

ดร.สุรวี ศุนาลัย

 • ผู้อำนวยการ

ดร.รังสิต ศรจิตติ

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส (เทียบเท่าผู้จัดการ)

 

Center of Graduate Studies

ดร.พรชนก สุขพันธ์

 • ผู้อำนวยการ

 

Center of DPU CORE Initiatives

นายนิติ มุขยวงศา

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นาง สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

 

Language Digital Learning Center

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

 • ผู้อำนวยการ

 

สำนักพัฒนาศักยภาพเพื่ออนาคต และการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
Center of Future Workforce and Entrepreneurship

Marketing / Communication

นายอธิภัทร เกตุทัต

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นางสาว เกล็ดทราย อินทรพล

 • ผู้จัดการ

 

DPU X

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • รักษาการ CEO
  (Chief of Executive officer)

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

 • กรรมการบริหาร DPU X
  (Board of Director)

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

 • COO
  (Chief Operating Officer)

 

สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ
Center of Digital Education and Service

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นายจักริน นพรุจนธาดา

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส(เทียบเท่าผู้จัดการ)

 

ฝ่ายบริการดิจิทัล

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

 • ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายสมนึก แสงเงิน

 • ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

 • ผู้อำนวยการ

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
Center of Teaching and Learning Innovation

ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ

 • ผู้อำนวยการ

อาจารย์ เปรมารัช วิลาลัย

 • ผู้จัดการ

 

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล

 • ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ ชลไพศาล

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส (เทียบเท่าผู้จัดการ)

อาจารย์ ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง

 • ผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่าผู้อำนวยการ)

 

ฝ่ายบริหารการศึกษาต่างประเทศ

ดร.ไพทยา มีสัตย์

 • ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารโครงการวิชาการ
Academic Project Administration Department

นางกาญจนา โชคดารา

 • ผู้อำนวยการ