สำนักมาตราฐานและบริหารวิชาการ
Center of Academic Standard and Administration

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นางสาวจิตรลดา สรรพศิริ

 • ผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่าผู้อำนวยการ)

 

ฝ่ายคุณภาพการศึกษา

ดร.สุรวี ศุนาลัย

 • ผู้อำนวยการ

ดร.รังสิต ศรจิตติ

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส (เทียบเท่าผู้จัดการ)

 

สำนักนวัตกรรมกลุ่มวิชา DPU Core
(Center of DPU Core Initiatives)

นายนิติ มุขยวงศา

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

 

ฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาทั่วไป

นาง สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

 • ผู้อำนวยการ

 

สำนักพัฒนาศักยภาพเพื่ออนาคต และการเสริมสร้างผู้ประกอบการ
Center of Future Workforce and Entrepreneurship

Marketing / Communication

นายอธิภัทร เกตุทัต

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นางสาว เกล็ดทราย อินทรพล

 • ผู้จัดการ

 

DPU X

ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

 • ผู้อำนวยการ

นางเปรมารัช วิลาลัย

 • ผู้จัดการ

 

สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ
Center of Digital Education and Service

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นายจักริน นพรุจนธาดา

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส(เทียบเท่าผู้จัดการ)

 

ฝ่ายบริการดิจิทัล

อาจารย์ วิฑูรย์ เย็นเจริญ

 • ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายสมนึก แสงเงิน

 • ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

 • ผู้อำนวยการ

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
Center of Teaching and Learning Innovation

ฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน

ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล

 • ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ปรียาภรณ์ เผือกผ่อง

 • ผู้เชี่ยวชาญ (เทียบเท่าผู้อำนวยการ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ ชลไพศาล

 • ผู้ชำนาญการอาวุโส (เทียบเท่าผู้จัดการ)

 

ฝ่ายบริหารการศึกษาต่างประเทศ

ดร.ไพทยา มีสัตย์

 • ผู้อำนวยการ

 

ฝ่ายบริหารโครงการวิชาการ
Academic Project Administration Department

นางกาญจนา โชคดารา

 • ผู้อำนวยการ