สายงานวิชาการ
Academic Affairs

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

รองอธิการบดี สายงานวิชาการ

สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ
Center of Academic Standard and administration

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

ดร.สุรวี ศุนาลัย

ดร.สุรวี ศุนาลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.รังสิต ศรจิตติ

ผศ.ดร.รังสิต ศรจิตติ

ผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่ายกำกับการเรียนการสอน

ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายคุณภาพการศึกษา

สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ
Center of Digital Education and Services

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

นายจักริน นพรุจนธาดา

นายจักริน นพรุจนธาดา

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

นายสมนึก แสงเงิน

นายสมนึก แสงเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

นายอภิสิทธิ์ นิลทับ

ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Institute of Lifelong Learning

นายนิติ มุขยวงศา

นายนิติ มุขยวงศา

ผู้ช่วยรองอธิการบดี

ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล

ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล

ดร.ไพทยา มีสัตย์

ดร.ไพทยา มีสัตย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษาต่างประเทศและบัณฑิตศึกษา

ดร. เปรมารัช วิลาลัย

ดร. เปรมารัช วิลาลัย

ผู้อำนวยการ DPU X