คณบดี

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (International College)

ดร.รชฏ ขำบุญ

 • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

ผศ.ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

 • คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

 • คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

 • คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

Mr. You Xiang

 • คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

 • คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก

 • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์