คณบดี

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เต็งอำนวย

 • คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

 • คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล

 • คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร

 • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 • คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

 • คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์

 • คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

Asst. Prof. Dr. Chun-Shuo Chen

 • คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก

 • คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อังกฤษ

Dr. Jia-Fure Wang

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

Dr. Jian-Hao Huang

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

 

 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อังกฤษ

Dr. Szu-Ting Chen

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

Dr. Ren-Cheng Zhang

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

ดร.รชฏ ขำบุญ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ดร.อริสรา ธานีรณานนท์

 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 

 • หลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยฯ

ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม

ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

 

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ผศ.ดร.สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู