ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 425, 690

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ สมัครเรียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการระดับสูง ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเชิงลึกด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสาร สื่อกับสังคม วัฒนธรรม ธุรกิจ การตลาด และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จุดเด่นของหลักสูตร คือ การได้เรียนเต็มวิชา กับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทีมอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่เชี่ยวชาญ และดูแลอย่างใกล้ชิด

วีดีโอ