ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโควิค 19