มาตรการและแนวทางปฎิบัติของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกในช่วงเปิดภาคการศึกษา 2/2563