‘DPU SHARE’ แบ่งทุกข์ ปันสุขให้ชุมชน ต้านวิกฤต COVID-19

DPU

            ด้วยสถานการณ์ของการระบาดของ COVID-19 ก่อให้ผลกระทบต่อสังคมมากมาย ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของไทยจะดีขึ้น แต่ความทุกข์ยากของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ยังคงมีอยู่ทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดทำโครงการ ตู้ DPU Share เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือกันภายในและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

            โดยมหาวิทยาลัยได้รวบรวมเงินไปจัดซื้อสิ่งของใส่ตู้ รับบริจาคสิ่งของ บริหารจัดการรายการสิ่งของและนำของใส่ตู้ตามรอบเวลาที่เหมาะสม มีรายการสิ่งของที่บริจาค อาทิ  อาหารกล่องที่คณาจารย์ หรือบุคลากร เป็นผู้ทำด้วยตนเอง  อาหารสด/อาหารแห้ง  น้ำและเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งตู้ DPU Share จะวางตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประตูทางเข้าด้านหน้า มหาวิทยาลัย ประตูทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัย และ ประตูทางเข้าอาคาร 14

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแบ่งความทุกข์ และปันความสุขให้ชุมชนและสังคม โดยท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของ โดยนำไปมอบให้ที่ฝ่ายสื่อสารแบรนด์ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพื่อดำเนินการต่อไป