อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์

  • ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.พิไลพรรณ นวานุช

  • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานทรัพยากรบุคคล

 

อ.อธิภัทร เกตุทัต

  • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานอธิการบดี

Mr.Wang Daoming

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านการตลาดวิทยาลัยจีน

 

นายนิติ มุขยวงศา

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ

Dr.Ching Kit Kelvin Lam

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านวิจัยวิทยาลัยจีน

 

Dr.Peng-Fei Chen

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านวิชาการวิทยาลัยจีน

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ

 

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ