อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์

 • ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.พิไลพรรณ นวานุช

 • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานทรัพยากรบุคคล

 

อ.อธิภัทร เกตุทัต

 • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานกิจการพิเศษ

Mr.Wang Daoming

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านการตลาดวิทยาลัยจีน

 

นายนิติ มุขยวงศา

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ

Dr.Ching Kit Kelvin Lam

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านคุณภาพการศึกษา
  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

 

Asst. Prof. Dr.Peng-Fei Chen

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านวิชาการและด้านวิจัย
  วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ

 

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ