อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์

 • ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.พิไลพรรณ นวานุช

 • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานทรัพยากรบุคคล

 

อ.อธิภัทร เกตุทัต

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานสื่อสารแบรนด์

Mr.Wang Daoming

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านการตลาดวิทยาลัยจีน

 

ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

นายนิติ มุขยวงศา

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ

 

Dr.Ching Kit Kelvin Lam

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านวิจัยวิทยาลัยจีน

Dr.Peng-Fei Chen

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ด้านวิชาการวิทยาลัยจีน

 

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ