อ.สุทธิวรรธน์ บุรุษพัฒน์

 • ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.พิไลพรรณ นวานุช

 • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานทรัพยากรบุคคล

 

อ.อธิภัทร เกตุทัต

 • ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

นายนิติ มุขยวงศา

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา

 

Asst. Prof. Dr.Peng-Fei Chen

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษา
  วิทยาลัยนานาชาติจีน

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักมาตรฐานและบริหารวิชาการ

 

นายสัญญา เศรษฐพิทยากุล

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

 • ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานภาคีสัมพันธ์

 

Mr. You Xiang

 • ผู้ช่วยรองอธิการดี ฝ่ายบริหาร
  วิทยาลัยนานาชาติจีน