หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 37,250 37,250 30,875 30,875 30,875 30,875 30,750 30,750
- การตลาดยุคดิจิทัล 37,250 37,250 30,875 30,875 30,875 30,875 30,750 30,750
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 37,250 37,250 30,875 30,875 30,875 30,875 30,750 30,750
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 37,250 37,250 30,875 30,875 30,875 30,875 30,750 30,750
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 37,250 37,250 30,875 30,875 30,875 30,875 30,750 30,750
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 37,250 37,250 30,875 30,875 30,875 30,875 30,750 30,750
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล 40,625 40,625 34,500 34,500 34,500 34,500 33,625 33,625
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
- Bachelor of Business Administration (International Program)
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) 54,750 54,750 49,625 49,625 49,625 49,625 45,750 45,750
- บริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) 58,500 58,500 52,750 52,750 52,750 52,750 50,750 50,750

 

หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ
จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
- การตลาดยุคดิจิทัล 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 38,500 38,500 32,750 32,750 32,750 32,750 30,750 30,750
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล 39,500 39,500 34,750 34,750 34,750 34,750 30,750 30,750

 

หลักสูตรเทียบโอนจากปวส. ภาคปกติ
จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 42,200 42,200 32,950 32,950
- การตลาดยุคดิจิทัล 42,200 42,200 32,950 32,950
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 42,200 42,200 32,950 32,950
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 42,200 42,200 32,950 32,950
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 42,200 42,200 32,950 32,950
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 42,200 42,200 32,950 32,950
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
- การบัญชียุคดิจิทัล 42,200 42,200 32,950 32,950
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี ภาคปกติ)
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล 42,500 42,500 33,250 33,250

 

หลักสูตรเทียบโอนจากปวส. ภาคพิเศษ
จำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
- การตลาดยุคดิจิทัล 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
- ธุรกิจระหว่างประเทศ 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- การบัญชียุคดิจิทัล 37,200 37,200 10,000 27,950 27,950 10,000
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล (2 ปี  - วันอาทิตย์ (Block Course))
- ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล 37,500 37,500 10,000 28,250 28,250 10,000