หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 TQF         

 

ชื่อเต็ม(ไทย):

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อย่อ(ไทย) :

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ):

Graduate Diploma in Teaching Profession

ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

Grad.Dip.(Teaching Profession)

   

 แผนการเรียน (ฉบับปรับปรุง) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา: เป็นไปตามข้อกำหนดของคุรุสภา

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-954-7300 ต่อ  434

Mobile  : 087-926-4591

กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิกที่ ระดับปริญญาโท/เอก Graduate

Downloadใบสมัคร