หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 TQF  

 

Downloadใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเต็ม(ไทย):

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ชื่อย่อ(ไทย) :

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ):

Graduate Diploma in Teaching Profession

ชื่อย่อ(อังกฤษ) :

Grad.Dip.(Teaching Profession)

 

แผนการเรียน 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา:เป็นไปตามข้อกำหนดของคุรุสภา

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official

 

Downloadใบสมัคร

web counter