หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

ปริญญาเอก (หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต)