ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ตรวจสอบรายชื่อ

พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในช่องค้นหา