หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ ภาษาไทย ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ ภาษาอักฤษ Ed.D. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญาสาขา

มุ่งสร้างผู้นำด้านหลักสูตรและการสอน  ให้มีความสามารถ  ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

 

ผู้บริหารสาขา
ประธานกรรมการบริหาร

  • ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • รองศาสตราจารย์.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว  ฟักขาว

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผู้สอน

1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ชาติไทย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น
9. รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์

10. ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
11. ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว
12. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

13. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ มาอุ่น
14. ผศ.ดร.รสสุคนธ์ เสวตเวชากุล
15. ผศ.ดร. สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์
16. ผศ.ดร.อัญชลี ทองเอม

17. อาจารย์ ดร.จันทร์พา ทัดภูธร

18. อาจารย์ ดร.ธันยากร  ช่วยทุกข์เพื่อน
​19. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

      พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

คลิกที่ ระดับปริญญาโท/เอก Graduate