ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
                    Doctor of Philosophy Program in Education Management
ชื่อและอักษรย่อปริญญา

ภาษาไทย      :    ศษ.ด. (การจัดการการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ :    Ph.D. (Education Management)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา หลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนานักบริหารจัดการการศึกษาที่รับผิดชอบการบริหารจัดการในระดับกรม กอง เขตพื้นที่ และการจัดการสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาให้เป็นทั้งผู้บูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าใจโลกาภิวัตน์ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจบริบททางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ พัฒนาองค์กรทางการศึกษาให้ทันสมัย และสามารถชี้นำสังคมได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดการศึกษาและผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อเป็นนักบริหารจัดการที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูง และมีความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการการศึกษาในระดับต่างๆ
 2. เป็นผู้กำหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้
 3. เป็นผู้นำการพัฒนา สามารถพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
 4. เป็นนักวิจัยเพื่อบุกเบิกและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาทฤษฎี หลักการ แนวคิด ระบบ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตทางการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ ส.ก.อ. หรือ ก.พ. รับรอง หรือสาขาอื่นที่คณะกรรมการดุษฎีบัณฑิตฯพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยมีผลงานวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา
 2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษ(TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน กรณีที่ไม่ถึงเกณฑ์ ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มได้ จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก

 1. พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ผลงานวิชาการ ประสบการณ์ การรับรองผู้สมัคร และ การสัมภาษณ์
 2. การเสนอหัวข้อและเค้าโครง ประเด็นการวิจัย ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาอาจศึกษาสำเร็จได้ภายใน 6 ภาคการศึกษา (3 ปีการศึกษา) แต่ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา โดยมีจำนวนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต

วิธีการศึกษา จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรายวิชา ในวันเสาร์-อาทิตย์ และสามารถเทียบโอนความรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร (60 หน่วยกิต) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาปรับพื้นฐาน (เฉพาะผู้ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา) 3 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน                    ประธานคณะกรรมการ
 2. ศาตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล                   กรรมการ
 3. รองศาตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ         กรรมการ
 4. รองศาตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร        กรรมการ
 5. ดร. เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์                       กรรมการ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลบุตร           กรรมการ
 7. ดร. ดิเรก พรสีมา                                    กรรมการ
 8. ศาตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์                กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้อำนวยการหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินธะวา คามดิษฐ์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี

อาจารย์ประจำ - ร่วมสอน
1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วีสกุล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
3. อาจารย์ ดร.สุนทรี ศาสตราสาระ
4. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ภิบาลสุข
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
อาจารย์พิเศษ

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ศรีสุโข

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
6. อาจารย์ ดร.ดิเรก พรสีมา
7 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประมาณการจากจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต กระจายตามภาคเรียน โดยประมาณ ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   96,500 บาท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2   96,500 บาท
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1   54,300 บาท 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2   39,100 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1   42,300 บาท
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2   78,100 บาท
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1   78,300 บาท 
เฉพาะผู้ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา มีค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิตละ 3,000 บาท

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภาแล้ว

 

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่ ระดับปริญญาโท/เอก Graduate