การจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกงานจ้างทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศตามกรอบ FSQL ที่รองรับการกรอกข้อมูล การยืนยันคุณภาพของข้อมูล (data verification) และการรายงานผลจากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันคุณภาพฯ

DOWNLOAD ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา