การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

APHEIT-EDU 2024

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

**************************************

APHEIT-EDU 2024

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ

"การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ"

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

ลงทะเบียนประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ระดับชาติ ครั้งที่  8

“ทิศทางการศึกษาไทยเพื่อตอบจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ  โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

Register Now

A Direction of Thai Education for the Labour Needs in Digital Age

The 4th International Conference on Education 2024

Chateau de Khaoyai hotel & Resort Pakchong Nakhonratchasima, Thailand

 

Call Find Us  089-051-5534

Asst. Prof. Dr. Janpha Thadphoothon , Ed.D

 

 

คลิก  เพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน/เข้าร่วมประชุม  

 

Template แบบฟอร์มบทความ

Template_Academic Thai 2024

Template_Research Thai 2024

Template_Academic 2024_Eng Version

Template_Research 2024_Eng Version

 

Visit counter For Websites