การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่” 27–28 กุมภาพันธ์ 2564

“นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่”

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ระดับชาติ ครั้งที่ 5  และระดับนานาชาติครั้งที่ 1