หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา ชื่อย่อ ภาษาไทย ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)

 

ปรัชญาของสาขา

     มุ่งสร้างผู้นำด้านหลักสูตรและการสอน  ให้มีความสามารถ  ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ


วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

(1) มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยสามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
(2) สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนได้
(3) มีความเป็นครูที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด อ่าน เขียน และสามารถใช้วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) ครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) ครู อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(3) อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(4) นักการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา

 

การดำเนินการหลักสูตร

วัน – เวลา ทำการเรียนการสอน
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     

(1) คุณสมบัติด้านการศึกษา

           (1.1) ผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู

                1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)

                2)  มีประสบการณ์เป็นครูหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

        (1.2) ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

                1)  ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ  สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)

 (2) คุณสมบัติด้านอื่นๆ

                 1)  ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                 2)  ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                 3)  ไม่เคยต้องโทษ เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

                 4)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

                 5)  ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งติดต่อได้สะดวก

 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ

          การสอบสัมภาษณ์

 

 หลักสูตร/จำนวนหน่วยกิต                 

            จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   46  หน่วยกิต  (สำหรับผู้ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)

            จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร   39  หน่วยกิต  (สำหรับผู้ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)

 

โครงสร้างหลักสูตร  (ใบประกอบวิชาชีพครู)

แผน ก แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์
แผน ข ทำสารนิพนธ์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน                3  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ                21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก                   3  หน่วยกิต
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ        7  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                    12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน               3   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ               21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก                  9  หน่วยกิต            
การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ       7  หน่วยกิต
สารนิพนธ์                       6   หน่วยกิต

                       

โครงสร้างหลักสูตร  (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู)

แผน ก แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ทำสารนิพนธ์

กลุ่มวิชาพื้นฐาน        3   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ        21  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก           3  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์            12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน       3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ       21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก          9 หน่วยกิต            
สารนิพนธ์               6  หน่วยกิต

                       

แผนการศึกษา

                                   

          ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ตลอดหลักสูตร ประมาณการ 220,000 บาท)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

ตารางทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี