ศาสตราจารย์ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์

CCPR : สู่การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในสังคมไทย อ่าน 15661 ครั้ง
คุณลักษณะบัณทิต: ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม อ่าน 5049 ครั้ง
เทคนิคการประเมินการสอนและการเรียนรู้ตาม TQF อ่าน 7027 ครั้ง
โอกาสและความเสี่ยงของการศึกษาเอกชนไทยในบริบทอาเซียน อ่าน 1567 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ดร.กล้า ทองขาว

การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา อ่าน 842 ครั้ง
แผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อ่าน 800 ครั้ง
แบบจำลองงานวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของผู้นำในองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน 808 ครั้ง
การกำกับติดตามงาน : เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ่าน 786 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา : กุญแจสำคัญอยู่ที่การประกันคุณภาพภายใน อ่าน 795 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเปิด อ่าน 7049 ครั้ง
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา อ่าน 13184 ครั้ง
การจัดการศึกษาฐานชุมชน อ่าน 23489 ครั้ง
การเมืองในสถานศึกษา อ่าน 5012 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ

Learning Pyramid , Principles of Teaching อ่าน 774 ครั้ง
Bloom's Taxonomy of Education Objectives : Learning in Action อ่าน 732 ครั้ง
Plagiarism อ่าน 1867 ครั้ง
คำแนะนำแนวการพิมพ์วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ อ่าน 905 ครั้ง
กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย อ่าน 3014 ครั้ง
ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต อ่าน 1447 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัญชลี ทองเอม

• การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสาเหตุที่มีสัมฤทธิผลททางการเรียนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ่าน 460 ครั้ง บทประพันธ์ จากพระราชนิพนธืแปล นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ อ่าน 14385 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สินธะวา คามดิษฐ์

2P4M: แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ่าน 5071 ครั้ง
การพัฒนา COURSEWARE (E-learning )-เทคนิคการสอนที่ไม่ใช้การบรรยาย อ่าน 2732 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา อ่าน 13152 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี

โครงการนำร่อง การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย อ่าน 464 ครั้ง
คลังความรู้ครูสอนดี อ่าน 501 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่าน 54651 ครั้ง
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อ่าน 27193 ครั้ง
RESEARCH OF THE FUTURE: RESEARCH ON อ่าน 1455 ครั้ง
Research on Scenario of Thai Education in the Next 10 – 20 Years อ่าน 1233 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาสโดยครูสอนดี อ่าน 1002 ครั้ง
การยกระดับคุณภาพครูไทย ในศตวรรษที่ 21 อ่าน 21614 ครั้ง
RESEARCH OF THE FUTURE อ่าน 570 ครั้ง
Research on Scenario of Thai Education อ่าน 403 ครั้ง
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมกับคนไทย อ่าน 5244 ครั้ง
การรู้สารสนเทศ: กลไกการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ อ่าน 3759 ครั้ง
งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต ๑๐ – ๒๐ ปี อ่าน 34678 ครั้ง
ประสบการณ์การประเมินโครงการ อ่าน 1056 ครั้ง
ผู้นาการจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา อ่าน 6139 ครั้ง
การศึกษาฐานราก การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : แนวคิด สู่การปฏิบัติ อ่าน 1957 ครั้ง
การติดตาม สนับสนุน และประเมินผลโครงการ อ่าน 1482 ครั้ง
ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อ่าน 403 ครั้ง ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม อ่าน 720 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน อ่าน 362 ครั้ง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม อ่าน 10379 ครั้ง
การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภสวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน : บทเรียนจากการปฏิบัติ อ่าน 624 ครั้ง
ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank System) อ่าน 1731 ครั้ง
การทดลองระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี และ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช อ่าน 397 ครั้ง
สุขภาวะของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาที่แก้ได้ด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วม อ่าน 758 ครั้ง
เอกสารประกอบ ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี อ่าน 223 ครั้ง

นักศึกษาปริญญาโท-หลักสูตรและการสอน

ผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิงวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ไทยของนักศึกษาชาวจีน อ่าน 551 ครั้ง

นักศึกษาปริญญาเอก-วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ของ ดร. สมพร โกมารพัต อ่าน 555 ครั้ง
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ของ ดร. พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล อ่าน 510 ครั้ง
รวมบทความ อ่าน 37637 ครั้ง

ดร.พัชราภา ตันติชูเวช

จากบาหลีสู่กรุงเทพมหานคร อ่าน 571 ครั้ง