ศาสตราจารย์ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์
  CCPR : สู่การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพในสังคมไทย อ่าน 15218 ครั้ง
  คุณลักษณะบัณทิต: ปรัชญาอุดมศึกษาไทย 5 กลุ่ม อ่าน 4967 ครั้ง
  เทคนิคการประเมินการสอนและการเรียนรู้ตาม TQF อ่าน 6975 ครั้ง
  โอกาสและความเสี่ยงของการศึกษาเอกชนไทยในบริบทอาเซียน อ่าน 1536 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ดร.กล้า ทองขาว
  การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา อ่าน 813 ครั้ง
  แผนกลยุทธ์ทางการศึกษา อ่าน 762 ครั้ง
  แบบจำลองงานวิจัยและพัฒนาทักษะการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของผู้นำในองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าน 793 ครั้ง
  การกำกับติดตามงาน : เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อ่าน 764 ครั้ง
  การประกันคุณภาพการศึกษา : กุญแจสำคัญอยู่ที่การประกันคุณภาพภายใน อ่าน 776 ครั้ง
  มหาวิทยาลัยเปิด อ่าน 6888 ครั้ง
  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลทางการศึกษา อ่าน 12939 ครั้ง
  การจัดการศึกษาฐานชุมชน อ่าน 23372 ครั้ง
  การเมืองในสถานศึกษา อ่าน 4857 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
  Learning Pyramid , Principles of Teaching อ่าน 719 ครั้ง
  Bloom's Taxonomy of Education Objectives : Learning in Action อ่าน 694 ครั้ง
  Plagiarism อ่าน 1827 ครั้ง
  คำแนะนำแนวการพิมพ์วิทยานิพนธ์ /ดุษฎีนิพนธ์ อ่าน 872 ครั้ง
  กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย อ่าน 2953 ครั้ง
  ธนาคารหน่วยกิต ระบบธนาคารหน่วยกิต อ่าน 1243 ครั้ง

1 2 3